גובה שכר-לימוד

  1. גובה שכר הלימוד באוניברסיטת חיפה לשנת תשפ"ד 2023/2024 הוא בהתאם להחלטות של הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. החלטות אלה תקפות הן לגבי תלמידים חדשים והן לגבי תלמידים ותיקים. כל תלמיד ישלם את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים כפי שייקבעו על־ ידי האוניברסיטה.
  2. גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים באוניברסיטה, אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים לתואר אקדמי (תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי), ייקבעו בנפרד על־ ידי האוניברסיטה.
  3. נוסף על שכר הלימוד חייב התלמיד בתשלומים לאוניברסיטה, כמפורט להלן, בשיעורים ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
  4. גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים, וקנה המידה לחישובם ניתנים לשינוי על פי הוראות ועדה ציבורית, החלטות המועצה להשכלה גבוהה, החלטות הוועדה לתכנון ותקצוב, הודעות ממשלה, החלטות האוניברסיטה וכיוצא בזה, בכל עת, גם לפני תחילת שנת הלימודים, גם במהלכה וגם בסיומה.
  5. כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד ובמלואם, יישאו ריבית פיגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומם בפועל. כל זאת כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה בתחילת שנת הלימודים תשפ"ד.
  6. גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד והתשלומים הנלווים הינם במחירי מדד יולי 2023 ועתידים להתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן, המתפרסם אחת לחודש (בדרך כלל ב-15 לכל חודש). ההצמדה הנה על פי חוק ואיננה מהווה "קנס" על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הראלי של שכר הלימוד ביום התשלום.
  7. כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

יצירת קשר