תשלומים נלווים

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימוד חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

להלן התשלומים הנלווים לשנת הלימודים תשפ"ד:

1. דמי אבטחה –  591 שקלים חדשים בהתאם למדד יוני 2023 וצמוד למדד יולי 2023.

החל משנת הלימודים תשפ"ד החיוב עבור דמי אבטחה הינו סמסטריאלי.

תלמיד הרשום לסמסטר אחד בלבד יחויב ב-50% מדמי האבטחה קרי – 295.5 שקלים חדשים בהתאם למדד יוני 2023 וצמוד למדד יולי 2023.

תלמיד הרשום לשני סמסטרים או יותר, לרבות סמסטר קיץ, יחויב ב-100% מדמי האבטחה, קרי – 591 שקלים חדשים בהתאם למדד יוני 2023 וצמוד למדד יולי 2023.

הערה: עבור תלמיד הרשום לסמסטר אחד בלבד, יעודכן החיוב למחצית מדמי האבטחה במהלך השנה.

2. דמי רווחה –  447 שקלים חדשים בהתאם למדד יוני 2023 וצמוד למדד יולי 2023.

דמי רווחה הינו תשלום עבור שירותים לרווחת הסטודנט אשר ניתנים על ידי האוניברסיטה או על ידי אגודת הסטודנטים כמפורט להלן: סקרי איכות הוראה; שיעורי תגבור במגוון קורסים; ייצוג בוועדת משמעת; מאבקים למען הסטודנטים; זכאות להנחה בדמי מנוי למרכז הספורט של האוניברסיטה; זכאות לקבלת הנחה להופעות אומנים; זכאות להגשת בקשה למלגות בגין מעורבות חברתית; פריסת מיקרוגלים וקפה אמון; שירותי ייעוץ קריירה באמצעות דיקנאט הסטודנטים; מתן אפשרות לפרסום מודעות חינם באתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים; זכאות להשתתף בהגרלת תוויות חניה בקמפוס; פרסום באתר האגודה מאגר מורי עזר ומתרגמים במחירים מוזלים; זכאות לנסיעה בשאטלים המופעלים על ידי האוניברסיטה.  שירותים הניתנים על ידי אגודת הסטודנטים הם על אחריות האגודה.

תשפ"ג ניתן לוותר על תשלום דמי רווחה במלואו עד ליום פתיחת שנת הלימודים תשפ"ג, ה-23.10.2022. לא ניתן יהיה לוותר על דמי הרווחה לאחר מועד זה. תלמיד שיבחר לא לשלם דמי רווחה לא יהיה זכאי לקבלת שירותי הרווחה כמפורט לעיל.

בתכניות בהן מועד תחילת הלימודים אינו זהה לתאריך פתיחת השנה האקדמית (לימודים המתחילים בשנה"ל תשפ"ג בסימסטר ב' או קיץ), ניתן יהיה לוותר על תשלום זה עד ליום פתיחת סמסטר ב' 28.02.2023 או פתיחת סמסטר קיץ 12.07.2023, בהתאמה.

תשפ"ד  – ניתן לוותר על תשלום דמי רווחה במלואו עד ליום פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד, ה-15.10.2023. לא ניתן יהיה לוותר על דמי הרווחה לאחר מועד זה. תלמיד שיבחר לא לשלם דמי רווחה לא יהיה זכאי לקבלת שירותי הרווחה כמפורט לעיל.

בתכניות בהן מועד תחילת הלימודים אינו זהה לתאריך פתיחת השנה האקדמית (לימודים המתחילים בשנה"ל תשפ"ד בסימסטר ב' או קיץ), ניתן יהיה לוותר על תשלום זה עד ליום פתיחת סמסטר ב' 03.03.2024 או פתיחת סמסטר קיץ 07.07.2024, בהתאמה.

החיוב עבור דמי רווחה הינו שנתי ואינו תלוי במספר הסמסטרים הנלמדים באותה שנה.

יש להודיע על ויתור הרווחה לכל שנת לימודים בנפרד.

לויתור על דמי רווחה לשנת הלימודים תשפ"ד לחץ/י כאן.

3. ארגון הסטודנטים הארצי היציג –  10 שקלים חדשים (לתלמידי התואר הראשון והשני). חיוב זה הינו שנתי ואינו תלוי במספר הסמסטרים הנלמדים באותה שנה.

יצירת קשר