הגשת מטלות אחרונות לתואר / תזה / עבודות / בחינות גמר – תואר שני

תלמיד מסלול א' בשנת הלימודים תשפ"ג שיגיש התיזה עד 30/11/2023 לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד.

תלמיד מסלול ב' שיסיים את כל לימודיו לתואר (כולל הגשת עבודות) בשנת הלימודים תשפ"ג לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, בתנאי שיעמוד בבחינת הגמר עד ליום 30/11/2023.

תלמיד מסלול א' בשנת הלימודים תשפ"ג, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית, ויגיש העבודה והתיזה עד ליום 16/01/2024 לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד.

תלמיד מסלול ב' בשנת הלימודים תשפ"ג, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית, לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד בתנאי שיגיש העבודה ויעמוד בבחינת הגמר עד ליום 16/01/2024.

מעבר לתאריכים אלה יחויב התלמיד בסך 10% משכ"ל מלא בתוספת תשלומים נלווים בגין הגשת עבודה/בחינה באיחור, גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור.

הערה: תלמיד שיידרש לתקן את עבודת הגמר המחקרית (תזה) בהתאם להערות המנחים ו/או השופטים, ויגיש את העבודה מתוקנת תוך 60 יום קלנדריים מיום שהוחזרה לו לביצוע תיקונים, לא יידרש לשלם שכר לימוד נוסף עבור תקופה זו. 

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימוד חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

יצירת קשר