כללי חישוב שכר לימוד לתואר שני

על-פי תקנון לימודי תואר שני, משך הלימודים המקובל לסיום חובות השמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) לתואר שני הוא שנתיים.

תלמיד תואר שני ישלם שכר שנתי לימוד לפי השעות הרשומות בתכנית הלימודים שלו וזאת באופן יחסי להיקף התכנית הנורמטיבית (סך הכול השעות הנדרשות לתואר שני בחוג ובמסלול מסוים חלקי שנתיים).

הערה: קורסי שפות זרות אינם נכללים בחישוב סך הכל של התכניות הנורמטיביות. תלמיד אשר לומד רק קורסי שפות זרות, אחרי תשלום של 200% יחויב ב- 2.5% משכר לימוד מלא בגין כל שעה סמסטריאלית.

מינימום שכר לימוד שנתי בכל מקרה הינו 50% משכר לימוד מלא בכל אחת מארבע השנים הראשונות, כל עוד לא השלים התלמיד תשלום 200% שכר לימוד לתואר.

התכנית הנורמטיבית השנתית מהווה 100% שכר לימוד ובהתאם לכך מחושבת החלקיות.

לדוגמא: בחוג בו מחויב התלמיד ללמוד 40 שעות לתואר שני, ייחשבו 20 שעות כתכנית נורמטיבית מלאה לשנה ועבורה ישלם התלמיד 100% שכר לימוד. החלקיות תיגזר בהתאם.

תלמיד כנזכר לעיל אשר בשנתו הראשונה לתואר שני ילמד 20 שעות (ישלם 100% שכר לימוד), ובשנתו השנייה לומד 15 שעות (ישלם 75% שכר לימוד), ישלם בשנתו השלישית מינימום של 50% משכר לימוד בגין 5 השעות הנותרות.

  • תלמיד תואר שני שמסיים תשלום 200% בשנתיים (תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה בתכנית לקויות למידה ותכנית לקויות למידה עם התמחות בערבית ותלמידי החוג לייעוץ והתפתחות האדם בתכנית ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום 250% שכר לימוד למשך לימודים של 2.5 שנים) ועדיין נותרו לו חובות שמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) ישלם בשנתו השלישית או הרביעית יחסית לחלקיות לימודיו ( 2.5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית) אך לא פחות מ – 10% שכר לימוד.
  • תלמיד תואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) בתום ארבע שנים (אשר ימנו מיום תחילת לימודיו בחוג, ברצף) ולא השלים תשלום של 200% שכר לימוד, ישלם שכר לימוד שנתי לפי היקף השעות הרשומות בתכנית הלימודים שלו וזאת באופן יחסי להיקף התכנית הנורמטיבית (ובלבד ששכר הלימוד השנתי לא יפחת מ 50% משכר לימוד מלא), בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא בכל שנה עד גמר כל חובותיו לתואר. כלל זה יחול גם על תלמידים שחידשו לימודיהם לאחר הפסקת לימודים.
  • תלמיד תואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) בתום ארבע שנים (אשר ימנו מיום תחילת לימודיו בחוג, ברצף) והשלים תשלום של 200% שכר לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי (2.5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית) בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא בכל שנה עד גמר כל חובותיו לתואר. כלל זה יחול גם על תלמידים שחידשו לימודיהם לאחר הפסקת לימודים.
  • תלמיד תואר שני שסיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) ונותרה לו בחינת גמר, הגשת תיזה או כל חובה אחרת, חייב בתשלום 200% שכר לימוד לפחות (תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה בתכנית לקויות למידה ותכניות לקויות למידה עם התמחות בערבית ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם בתכנית ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום של 250% שכר לימוד במשך לימודים של 2.5 שנים). בנוסף, עליו להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד המלא בכל שנה, החל משנה שבה מסיים חובות שמיעה עד גמר כל חובותיו לתואר (לרבות עבור כל שנה בה לא היה סטודנט פעיל). כלל זה יחול גם על תלמידים שחידשו לימודיהם לאחר הפסקת לימודים.
  • תלמיד מסלול א' בשנת הלימודים תשפ"ג שיגיש התיזה עד 30/11/2023 לא יחויב בשכר-לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-31.01.2024.
  • תלמיד מסלול ב' שיסיים את כל לימודיו לתואר (כולל הגשת עבודות) בשנת הלימודים תשפ"ג לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, בתנאי שיעמוד בבחינת הגמר עד ליום 30/11/2023. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-31.01.2024.
  • תלמיד מסלול א' בשנת הלימודים תשפ"ג, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית, ויגיש העבודה והתיזה עד ליום 16/01/2024 לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-15.03.2024.
  • תלמיד מסלול ב' בשנת הלימודים תשפ"ג, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית, לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד בתנאי שיגיש העבודה ויעמוד בבחינת הגמר עד ליום 16/01/2024.הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-15.03.2024.

מעבר לתאריכים אלה יחויב התלמיד בסך 10% משכר לימוד מלא בתוספת תשלומים נלווים בגין הגשת עבודה/בחינה באיחור, גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור.      

הערה: תלמיד שיידרש לתקן את עבודת הגמר המחקרית (תזה) בהתאם להערות המנחים ו/או השופטים, ויגיש את העבודה מתוקנת תוך 60 יום קלנדרים מיום שהוחזרה לו לביצוע תיקונים, לא יידרש לשלם שכר לימוד נוסף עבור תקופה זו. 

כל תלמידי התואר השני בתכניות הלימוד הנלמדות במהלך שנת לימודים אקדמית (קלנדרית) אחת (סמסטר א', ב' וקיץ) יחויבו בתשלום שכר הלימוד כולו במהלך שנת לימודים זו.

מינימום שכר לימוד לתואר שני — 200% . (הערהתלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה בתכנית לקויות למידה ותכניות לקויות למידה עם התמחות בערבית ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם בתכנית ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום של 250% שכר לימוד במשך לימודים של 2.5 שנים).

 כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימוד חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי. 

יצירת קשר