כללי חישוב שכר לימוד לתואר שני

על-פי תקנון לימודי תואר שני, משך הלימודים המקובל לסיום חובות השמיעה* לתואר שני הוא שנתיים.

תלמיד תואר שני ישלם שכר לימוד לפי השעות הרשומות בתכנית הלימודים שלו וזאת יחסית לתכנית הנורמטיבית** (סה"כ השעות הנדרשות לתואר שני בחוג ובמסלול מסוים חלקי שנתיים).

מינימום שכר לימוד שנתי בכל מקרה הינו 50% משכר לימוד מלא בכל אחת מארבע השנים הראשונות, כל עוד לא השלים התלמיד תשלום 200% שכר לימוד לתואר.

התכנית הנורמטיבית השנתית מהווה 100% שכר לימוד ובהתאם לכך מחושבת החלקיות.

לדוגמא: בחוג בו מחויב התלמיד ללמוד 40 שעות לתואר שני, ייחשבו 20 שעות כתכנית נורמטיבית מלאה לשנה ועבורה ישלם התלמיד 100% שכר לימוד. החלקיות תיגזר בהתאם.

תלמיד כנזכר לעיל אשר בשנתו הראשונה לתואר שני ילמד 20 שעות (ישלם 100% שכר לימוד), ובשנתו השנייה לומד 15 שעות (ישלם 75% שכר לימוד), ישלם בשנתו השלישית מינימום של 50% משכר לימוד בגין 5 השעות הנותרות.

  • תלמיד תואר שני שמסיים תשלום 200% בשנתיים*** ועדיין נותרו לו חובות שמיעה* ישלם בשנתו השלישית או הרביעית יחסית לחלקיות לימודיו ( 2.5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית) אך לא פחות מ – 10% שכר לימוד.
  • תלמיד תואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה* בתום ארבע שנות לימוד והשלים תשלום של 200%, ישלם שכר לימוד יחסי (2.5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית) בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא. 
  • תלמיד תואר שני שיסיים את חובות השמיעה* ונותרה לו בחינת גמר או הגשת תזה, חייב בתשלום 200% שכר לימוד לפחות ***, ובנוסף, חייב להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד המלא כל שנה עד גמר חובותיו לתואר. כלל זה חל גם על תלמיד שחזר לאחר הפסקת לימודים.
  • תלמיד מסלול א' בשנת הלימודים תשפ"ג שיגיש התיזה עד 30/11/2023 לא יחויב בשכר-לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד.
  • תלמיד מסלול ב' שיסיים את כל לימודיו לתואר (כולל הגשת עבודות) בשנת הלימודים תשפ"ג לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד, בתנאי שיעמוד בבחינת הגמר עד ליום 30/11/2023.
  • תלמיד מסלול א' בשנת הלימודים תשפ"ג, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית, ויגיש העבודה והתיזה עד ליום 16/01/2024 לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד.
  • תלמיד מסלול ב' בשנת הלימודים תשפ"ג, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית, לא יחויב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד בתנאי שיגיש העבודה ויעמוד בבחינת הגמר עד ליום 16/01/2024.

מעבר לתאריכים אלה יחויב התלמיד בסך 10% משכר לימוד מלא בתוספת תשלומים נלווים בגין הגשת עבודה/בחינה באיחור, גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור.      

הערה: תלמיד שיידרש לתקן את עבודת הגמר המחקרית (תזה) בהתאם להערות המנחים ו/או השופטים, ויגיש את העבודה מתוקנת תוך 60 יום קלנדרים מיום שהוחזרה לו לביצוע תיקונים, לא יידרש לשלם שכר לימוד נוסף עבור תקופה זו. 

כל תלמידי התואר השני בתכניות הלימוד הנלמדות במהלך שנת לימודים אקדמית (קלנדרית) אחת (סמסטר א', ב' וקיץ) יחויבו בתשלום שכר הלימוד כולו במהלך שנת לימודים זו.

מינימום שכר לימוד לתואר שני – 200%***.

 כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימוד חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי. 

*"חובות שמיעה" פירושו רישום לקורס כלשהו מלבד "הגשת עבודות" או "בחינת גמר".

**קורסי שפות זרות אינם נכללים בחישוב סך הכל של התכנית הנורמטיבית. תלמיד אשר לומד רק קורסי שפות זרות, אחרי תשלום 200% שכר לימוד, יחויב ב- 2.5% משכר לימוד מלא בגין כל שעה סמסטריאלית.

***תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה בתכנית לקויות למידה ותכנית לקויות למידה עם התמחות בערבית ותלמידי החוג לייעוץ והתפתחות האדם בתכנית ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום 250% שכר לימוד למשך לימודים של 2.5 שנים.

יצירת קשר