איחור בהגשת עבודות / מטלות אחרונות – תואר ראשון

תלמיד בשנת הלימודים תשפ"ג שהשלים את חובות השמיעה* לתואר ראשון וטרם הגיש עבודות/השלים מכסת סיורים, חפירות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר צריך להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים, בנוסף למינימום הנדרש לתואר,  אם לא יגישן עד עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ד (15.10.2023), גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור. תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-31.03.2024.

תלמיד כנזכר לעיל, שהשלים חובות השמיעה לתואר ראשון וטרם הגיש עבודות/השלים מכסת סיורים, חפירות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר בגין קורסים שלמד בסמסטר הקיץ האחרון ללימודיו, צריך להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים, בנוסף למינימום הנדרש לתואר, אם לא יגישן עד יום תחילת הלימודים של סמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ד (03.03.2024), גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור. תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-14.04.2024.

כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

*"חובות שמיעה" פירושו רישום לקורס כלשהו מלבד "הגשת עבודות" או "בחינת גמר".

יצירת קשר וקבלת קהל