ריבית פיגורים

כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו / או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד ובמלואם, יישאו ריבית פיגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומם בפועל, כל זאת כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה. איחור בתשלום מעבר למועדי התשלום הקבועים, יגרור חיוב בריבית פיגורים צמודה של 0.625% לחודש פיגור.

גם איחור בתשלום אשר נובע מרישום מאוחר יגרור אחריו חיוב בריבית פיגורים.

תוספת קורסים בסמסטר ב' וקיץ, מעדכנת אוטומטית את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה השנתית לתשלומים רטרואקטיבית כולל חיובי הצמדות וריביות. 

יצירת קשר וקבלת קהל