מועדי תשלום שכר-לימוד

להלן המועדים לפירעון שכר לימוד בשנת הלימודים תשפ"ד:

תשלום ראשון**     עד 14.09.2023

תשלום שני           עד   14.11.2023

תשלום שלישי       עד  14.12.2023

תשלום רביעי        עד  14.02.2024

תשלום חמישי       עד  14.03.2024

תשלום שישי         עד  14.04.2024

איחור בתשלום מעבר למועדים הנקובים לעיל, יגרור חיוב בריבית פיגורים צמודה של 0.625% לחודש פיגור. גם איחור בתשלום אשר נובע מרישום מאוחר יגרור אחריו חיוב בריבית כמפורט לעיל.

**רישום ממוחשב באמצעות האינטרנט יתאפשר רק לאחר שהתלמיד ישלם את התשלום הראשון.

תלמיד המחויב בשכר לימוד בשיעור 100% ומעלה ישלם שכר לימוד ב-6 תשלומים. תלמיד המחויב בשכר לימוד נמוך יותר ישלם בפחות תשלומים.

לדוגמא: תלמיד המחויב בשכר לימוד בשיעור 50% משלם ב-3 תשלומים כדלקמן:

תשלום ראשון       14.09.2023        25% משכר לימוד מלא

תשלום שני           14.11.2023        15% משכר לימוד מלא

תשלום שלישי       14.12.2023        10% משכר לימוד מלא

על התלמיד להירשם בתחילת שנת הלימודים לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב' וקיץ (רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים).

תלמיד בעל מימון חלקי – יחויב לשלם את החלק שלו בתחילת השנה.

שימו לב: תוספת קורסים בסמסטר ב' וקיץ, מעדכנת אוטומטית את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה השנתית לתשלומים רטרואקטיבית כולל חיובי הצמדות וריביות.

יצירת קשר וקבלת קהל