תקנון ביטול לימודים לשנת הלימודים תשפ"ג

תקנון ביטול לימודים לתלמידי אקדמיה ולתלמידי מכינה לשנת הלימודים תשפ"ג

1. מועמד ללימודים באוניברסיטת חיפה המחליט לבטל את הרשמתו לאוניברסיטה, יודיע על כך בכתב (במייל) למחלקה להרשמה וקבלה:

תואר ראשון: undergraduate@univ.haifa.ac.il תואר שני: graduate@univ.haifa.ac.il מכינה: esaleh1@univ.haifa.ac.il.

2. תלמיד הלומד באוניברסיטת חיפה והמחליט להפסיק ללמוד בה יודיע על כך בכתב למחלקת שירותי תלמיד ושכ״ל שבאגף מנהל התלמידים (בדואר רשום/במייל:

AMT-Fee-Department@univ.haifa.ac.il/בפורטל הסטודנטים).

3. היום שבו תתקבל הודעת התלמיד באגף מנהל התלמידים ייחשב לו כיום הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל פה לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.

4. סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו ולא ערך תכנית לימודים יחויב במלוא התשלום הראשון.

5. סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו וערך תכנית לימודים יחויב במלוא שכר הלימוד שנקבע, בתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

6. תלמידים ומועמדים המבטלים את הרשמתם יישאו בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן:

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים לתלמידי אקדמיה ומכינות (אוקטובר- יולי ומבח"ר) שהתחילו בסמסטר א' תשפ"ג

תאריך ההודעה

לא ערך תכנית לימודים

ערך תכנית לימודים

עד ל- 15.08.2022

החזר מלוא המקדמה

החזר מלוא המקדמה

מ- 16-08.2022 עד ה- 15.09.2022

החזר מחצית המקדמה ששולמה

חיוב במלוא המקדמה ששולמה

מ- 16.09.2022 עד ה- 27.11.2022

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא התשלום הראשון

מ- 28.11.2022 עד ל- 26.12.2022

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 35% משכר הלימוד שנקבע, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

מ- 27.12.2022 עד ל- 22.01.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 50% משכר הלימוד שנקבע, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

מ- 23.01.2023 עד ל- 26.03.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 75% משכר הלימוד שנקבע, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

מה- 27.03.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא שכר הלימוד שנקבע, בתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

הערה: תלמיד המבטל לימודיו בתום סמסטר א׳ — מינימום שכר הלימוד שיחויב בו לא יפחת ממכפלת סך הנקודות/שעות הרשומות לזכותו באחוז שכר לימוד לנקודה/שעה.

 

מועמדים ותלמידים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב׳ תשפ"ג והודיעו על הפסקת הלימודים יישאו בתשלום שכר לימוד, כולו או מקצתו, בהתאם לקביעת האוניברסיטה להלן:

תאריך ההודעה

לא ערך תכנית לימודים

ערך תכנית לימודים

עד ל- 31.01.2023

חיוב ב- 1000 ₪

חיוב ב- 1000 ₪

מ- 01.02.2023 עד ה- 28.02.2023

חיוב במחצית התשלום הראשון

חיוב במחצית התשלום הראשון

מ- 01.03.2023 עד ה- 30.03.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא התשלום הראשון

מ- 31.03.2023 עד ה- 01.06.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 50% משכר הלימוד שנקבע, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או מלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה מבין השניים.

מ- 02.06.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 100% שכר הלימוד שנקבע, בתוספת התשלומים הנלווים, או מלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה מבין השניים.

 

מועמדים ותלמידים המתחילים לימודיהם בסמסטר קיץ תשפ"ג והודיעו על הפסקת הלימודים יישאו בתשלום שכר לימוד, כולו או מקצתו, בהתאם לקביעת האוניברסיטה להלן:

תאריך ההודעה

לא ערך תכנית לימודים

ערך תכנית לימודים

עד ל- 12.07.2023

החזר מלוא התשלום הראשון

החזר מלוא התשלום הראשון

מ- 13.07.2023 עד ה- 20.07.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא התשלום הראשון

מ- 21.07.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא שכר הלימוד שנקבע בתוספת כל התשלומים הנלווים, או מלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה מבין השניים.

 

הפסקת לימודים של תלמיד תואר שלישי

  1. תלמיד דוקטורט הרשום ללימודים ומפסיק את לימודיו ביוזמתו עד תום הסמסטר הראשון, ישלם לאוניברסיטה רק את התשלומים הנלווים.
  2. תלמיד דוקטורט המפסיק את לימודיו ביוזמתו לאחר תום הסמסטר הראשון — ישלם לאוניברסיטה %50 משכר הלימוד השנתי שלו בתוספת כל התשלומים הנלווים.
  3. תלמיד דוקטורט שהחל לימודיו בסמסטר ב׳ והפסיק במרוצת אותו סמסטר את לימודיו — ישלם רק את התשלומים הנלווים.
  4. אם לימודיו של תלמיד דוקטורט הופסקו ע״י המוסד מסיבות אקדמיות — ישלם רק את התשלומים הנלווים.

תקנון הפסקת לימודים של מכינת מבח"ר גברים המתחילה בחודש ינואר – יפורסם בנפרד.

תקנון ביטול הרשמה/הפסקת לימודים למכינת  30 + כולל מכללת מבח"ר

תלמיד הלומד במכינת 30 + והמחליט להפסיק ללמוד בה יודיע על כך בכתב למחלקת שירותי תלמיד ושכ״ל שבאגף מנהל התלמידים בדואר רשום/במייל:

AMT-Fee-Department@univ.haifa.ac.il/בפורטל הסטודנטים).

היום שבו תתקבל הודעת התלמיד באגף מנהל התלמידים תיחשב לו כיום הפסקת לימודיו.

הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע״פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.

 

תלמידים המפסיקים את לימודיהם יישאו בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן:

מועד ההודעה

גובה החיוב

עד ליום תחילת הסמסטר הרשמי של שנה"ל כולל

לא מחוייב כלל

עד חודש מיום תחילת הסמסטר הרשמי של שנה"ל

חייב במלוא התשלום הראשון

מחודש ועד חודשיים מתחילת הסמסטר הרשמי של שנה"ל

חיוב ב- 75% משכ"ל המלא שנקבע בתוספת התשלומים הנלווים, או מלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה מבין השניים.

לאחר חודשיים מתחילת הסמסטר הרשמי של שנה"ל

חיוב במלוא שכ"ל שנקבע בתוספת כל התשלומים הנלווים, או מלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה מבין השניים.

 

תקנון ביטול הרשמה/הפסקת לימודים בתכניות השלמת קורסים של המכינה האוניברסיטאית

תלמיד אשר יודיע, בכל עת, על ביטול לימודים בתוכנית השלמת קורסים של  המכינה האוניברסיטאית יחויב במלוא שכר הלימוד לתכנית.

 

הפסקת לימודים עקב בעיות משמעת או סיבות אקדמיות

תלמיד אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות, הן בלימודי אקדמיה והן בלימודי מכינה, יחויב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו ובהתאם למועדים המצוינים לעיל.

הערות:

  • במקרה של ביטול חלקי או מלא של: מלגה ו/או מימון שכר לימוד על ידי צד שלישי ו/או פטור מכל סוג שהוא, שקיבל התלמיד הן בלימודי אקדמיה והן בלימודי מכינה – מתחייב התלמיד לשלם באופן מידי את יתרת חוב שכר הלימוד, אם וככל שייווצר.
  • תקנון שכר לימוד בכלל ותקנון ביטול הרשמה / הפסקת לימודים בפרט – חל גם על תלמידים שהינם עובדי האוניברסיטה וכן על בני משפחותיהם של עובדי אוניברסיטה.

יצירת קשר וקבלת קהל