תקופת השינויים

לתלמידים המתחילים לימודיהם בסמסטר א' תשפ"ד

כל תלמיד חייב לרשום את מערכת הקורסים שלו בכל מסגרות הלימוד.
קורס שלא יהיה רשום במערכת הממוחשבת של האוניברסיטה לא ייחשב לתלמיד כקורס, גם אם השתתף בו, ולא יורשה התלמיד לגשת לבחינה בקורס זה.

יש לערוך רישום לפני יום תחילת הלימודים (31/12/2023). עריכת רישום אחרי תאריך זה מותנית באישור ראש החוג ובתשלום דמי איחור בסך 143 ש"ח צמוד למדד חודש יולי 2023.
לתשומת לבכם, בכל מקרה אחרי 15/04/2024 לא ניתן יהיה לערוך רישום לשנת הלימודים תשפ"ד.

קורס שהתלמיד נרשם אליו, ולא הודיע על ביטולו במועד השינויים ייחשב לתלמיד כקורס שלא השלימו (גם אם לא השתתף בו) ויידרש לשלם עבורו.

על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב' וקיץ (רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים). האחריות להרכבת מערכת השיעורים, למעקב אחריה והתאמתה לתקנות תכנית הלימודים מוטלת על התלמיד.

לתשומת לבכם: ניתן לקבל מידע על מערכת שיעורים מעודכנת באמצעות אתר האינטרנט של האוניברסיטה, בפורטל הסטודנטים בלשונית "מידע".

הערה: תלמיד החייב שכר לימוד משנים קודמות יהא מנוע מעריכת רישום לקורסים עד לפרעון החוב. היה ומסיבה כלשהי הצליח לערוך רישום, למרות קיום חוב קודם, רשאית האוניברסיטה להפסיק את לימודיו ו/או למנוע ממנו שירותים כלשהם כגון בחינות, אישורים, ציונים וכדומה עד לסילוק החוב.

שינויים במערכת השיעורים 

ניתן לערוך במועדים הבאים בלבד:

לגבי שלושת הסמסטרים: בין התאריכים 08/10/2023 – 07/01/2024 .

לגבי קורסי סמסטר ב' וקיץ בלבד: 07/04/2024 – 07/05/2024.

לגבי קורסי סמסטר קיץ בלבד: 11/07/2024 – 08/08/2024.

לא  יתאפשרו  שינויים במערכת לאחר מועדים אלה.

יצירת קשר