התחייבויות כספיות – שנת הלימודים תשפ"ג

שכר לימוד במכינות השנתיות הנלמדות באוניברסיטת חיפה

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד במכינת 30 פלוס

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד במכינת 30 פלוס סמסטר ב

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד במכינת 30 פלוס סמסטר קיץ

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד למכינת  30 פלוס מבח"ר 

התחייבות כספית לתשלום שכר לימוד למכינת גברים ינואר מבח"ר

יצירת קשר