תקורת גרירת לימודים – תואר שני

תלמיד תואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) בתום ארבע שנים (אשר ימנו מיום תחילת לימודיו בחוג, ברצף) ולא השלים תשלום של 200% שכר לימוד, ישלם שכר לימוד שנתי לפי היקף השעות הרשומות בתכנית הלימודים שלו וזאת באופן יחסי להיקף התכנית הנורמטיבית (ובלבד ששכר הלימוד השנתי לא יפחת מ 50% משכר לימוד מלא), בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא בכל שנה עד גמר כל חובותיו לתואר. כלל זה יחול גם על תלמידים שחידשו לימודיהם לאחר הפסקת לימודים.

תלמיד תואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) בתום ארבע שנים (אשר ימנו מיום תחילת לימודיו בחוג, ברצף) והשלים תשלום של 200% שכר לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי (2.5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית) בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא בכל שנה עד גמר כל חובותיו לתואר. כלל זה יחול גם על תלמידים שחידשו לימודיהם לאחר הפסקת לימודים.

יצירת קשר