תקורת גרירת לימודים – תואר ראשון

תלמיד לתואר ראשון המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו )שלוש שנים בחוגי התואר הראשון, למעט הפקולטה למשפטים, החוג לכלכלה-חשבונאות – תלמידים  שהחלו לימודיהם בתשפ"א, החוג לריפוי בעיסוק, החוג להפרעות בתקשורת והחוג למדעי הדימות הרפואי –  3.5 שנים והחוגים לסיעוד ולפיזיותרפיה – 4 שנים,( משלם כל שנה תוספת של תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר הלימוד המלא וזאת בנוסף לשכר הלימוד שישלם בהתאם להיקף לימודיו

הערה: סטודנט זכאי להשעות לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד מבלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר וזאת בתנאי שהודיע בכתב על כוונתו להפסיק לימודיו למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד.

יצירת קשר וקבלת קהל