שיפוי לתלמידי התואר הראשון

תשלום שכר הלימוד לאוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"ד הופחת בשיעור של 26% לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנת הלימודים תשס"א, וזאת על-פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

ההפחתה בשכר הלימוד כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנת 2023. ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן ההפחתה כתנאי לביצועה.

לפיכך, היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד במועד עליו תודיע האוניברסיטה.

סטודנט שנה א' אשר ירשם בשנת הלימודים תשפ"ד להיקף הנמוך מ-18 נקודות זכות, ישלם שכר-לימוד מלא (לא מופחת). עם השלמת 18נקודות זכות יזכה התלמיד בתעריף המופחת.  

יצירת קשר וקבלת קהל