מניעת שירותים מחייבי שכר לימוד

לא שילם תלמיד, או תלמיד לשעבר, חוב כלשהו לאוניברסיטה, תהיה האוניברסיטה רשאית למנוע ממנו שירותים כלשהם, לרבות שירותי ספריה, תעודות, אישורים, בחינות, שינויי קורסים ושירותים נוספים, עד שיסולק חובו.

בנוסף, תלמיד החייב שכר לימוד משנים קודמות יהא מנוע מעריכת רישום לקורסים עד לפירעון החוב. היה ומסיבה כלשהי הצליח לערוך רישום, למרות קיום חוב קודם, רשאית האוניברסיטה להפסיק את לימודיו ו/או למנוע ממנו שירותים כלשהם כגון: בחינות, אישורים, ציונים וכד' עד לסילוק החוב.

יצירת קשר וקבלת קהל