כללי חישוב שכר לימוד לתואר ראשון

ככלל, תלמיד לתואר ראשון משלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו.

100% שכר לימוד ישלם תלמיד הלומד תכנית לימודים של 40 נקודות זכות בשנה (120 נקודות צבירה לתואר ראשון המתחלקות על פני שלוש שנות לימוד; בפקולטה למשפטים 142 נקודות הזכות מתחלקות על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג לכלכלה-חשבונאות לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשפ"א 140 נדוקות על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג לסיעוד ובחוג לפיזיותרפיה 160 נקודות על פני 4 שנים; בחוג לריפוי בעיסוק 152 נקודות  על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג ריפוי בעיסוק בתכנית מבח"ר 147 נקודות על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג להפרעות בתקשורת 153 נקודות זכות על פני 3.5 שנים; בחוג להפרעות בתקשורת בתכנית מיוחדת לאחר תואר (תכנית משולבת עם תואר שני בהפרעות בתקשורת) – 112 נקודות זכות על פני 2.5 שנות לימוד; בחוג למדעי הדימות הרפואי 120 נקודות על פני 3.5 שנים).

תלמיד הלומד תכנית לימודים בהיקף של 20 נקודות זכות ומעלה ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו (2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות).

לדוגמא, תלמיד הלומד בסך הכל 25 נ"ז ישלם 62.5% משכר לימוד על-פי החישוב הבא:

 62.5% = 2.5% * 25 נקודות.

בהתאם לכך, תלמיד הלומד למעלה מ–40 נקודות זכות בשנה ישלם למעלה מ- 100% שכר לימוד באותה שנה.

תלמיד הלומד פחות מ-20 נקודות זכות בשנה ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו (2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות) בתוספת תקורת חלקיות לימודים בשיעור 10% משכר הלימוד המלא.

לדוגמא, תלמיד הלומד בסך הכל 19 נקודות זכות ישלם 57.5% שכר לימוד על פי החישוב הבא:

57.5% = (תקורה) 10% + 47.5% = 2.5% * 19 נקודות

תלמיד המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו (שלוש שנים בחוגי התואר הראשון, למעט הפקולטה למשפטים, החוג לכלכלה – חשבונאות – תלמידים שהחלו לימודיהם בתשפ"א, החוג לריפוי בעיסוק, החוג להפרעות בתקשורת והחוג למדעי הדימות הרפואי – 3.5 שנים והחוגים לסיעוד ולפיזיותרפיה – 4 שנים), משלם כל שנה תוספת של תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר הלימוד המלא וזאת בנוסף לשכר הלימוד שישלם בהתאם להיקף לימודיו.

הערה: סטודנט זכאי להשעות לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד מבלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר וזאת בתנאי שהודיע בכתב על כוונתו להפסיק לימודיו למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד.

תלמיד שהשלים את חובות השמיעה לתואר ראשון וטרם הגיש עבודות/השלים מכסת סיורים, חפירות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר צריך להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים, בנוסף למינימום הנדרש לתואר, אם לא יגישן עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ד (15.10.2023) (גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור). תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה.

תלמיד כנזכר לעיל, שהשלים חובות השמיעה לתואר ראשון וטרם הגיש עבודות/השלים מכסת סיורים, חפירות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר בגין קורסים שלמד בסמסטר הקיץ האחרון ללימודיו, צריך להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימודים השנתי בתוספת תשלומים נלווים, בנוסף למינימום הנדרש לתואר, אם לא יגישן עד יום תחילת הלימודים בסמסטר ב' של שנת הלימודים תשפ"ד (03.03.2024) (גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור) . תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל ) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה.

תלמיד שיחל את לימודיו בסמסטר ב' או קיץ תשפ"ד ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו ( 2.5% לכל נקודת זכות). אם ילמד פחות מ-10 נקודות זכות בשנת תשפ"ד ישלם תוספת תקורה חלקיות לימודים בשיעור של 10% משכר לימוד מלא.

מינימום שכר לימוד לתואר ראשון (ללא תקורות) – 300%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי הפקולטה למשפטים לתואר ראשון (ללא תקורות) – 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לכלכלה-חשבונאות לתואר ראשון לתלמידים שהתחילו לימודיהם בתשפ"א (ללא תקורות)  – 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לריפוי בעיסוק (ללא תקורות) – 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג להפרעות בתקשורת (ללא תקורות) – 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג להפרעות בתקשורת בתכנית מיוחדת לאחר תואר (תכנית משולבת עם תואר שני בהפרעות בתקשורת) – 256% + 200% מינימום שכר לימוד עבור התואר השני. תלמיד שלא ישלים תואר שני מכל סיבה שהיא, מינימום שכר לימוד עבור התואר הראשון בחוג להפרעות בתקשורת (ללא תקורות) —350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי ב"א בתוכניות המשותפות של הפקולטה למשפטים (ללא תקורות) – 400%, למעט התוכניות המשותפות במשפטים וסיעוד ומשפטים ועבודה סוציאלית, אשר בהן מינימום שכר לימוד (ללא תקורות) – 450%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי התכניות המשותפות לתואר ראשון במשפטים ותואר שני (ללא תקורות) – 450% (350% מינימום שכר לימוד עבור התואר הראשון + 100% מינימום שכר לימוד עבור התואר השני).

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד (ללא תקורות) – 400%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד, בתוכנית הסבת אקדמאים לסיעוד (ללא תקורות) – 350%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד, בתוכנית ההשלמה לאחים/יות מוסמכים/ות (ללא תקורות) – 250%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לפיזיותרפיה (ללא תקורות) -400%.

מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג למדעי הדימות הרפואי (ללא תקורות) – 350%.

הכרה אקדמית בלימודים קודמים איננה גוררת באופן אוטומטי הפחתה ממינימום בשכר הלימוד. הפחתה ממינימום בשכר לימוד ניתנת אך ורק לגבי הכרות בקורסים שנלמדו במוסדות להשכלה גבוהה אחרים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (להבהרות ניתן לפנות למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד).

למען הסר ספק, קורסים אשר נלמדו במסגרות לימודים שלא לתואר ואשר בגינם ניתן לתלמיד פטור אקדמי באוניברסיטת חיפה, לא יינתן בגינם זיכוי בשכר לימוד בין אם קורסים אלה נלמדו במוסדות אחרים ובין אם נלמדו באוניברסיטת חיפה.

הערה: לתלמידי התואר הראשון

תשלום שכר הלימוד לאוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"ד הופחת בשיעור של 26% לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנת הלימודים תשס"א, וזאת, על-פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

ההפחתה בשכר לימוד כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנת 2023. ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן ההפחתה כתנאי לביצועה.

לפיכך, היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד במועד עליו תודיע האוניברסיטה.

סטודנט שנה א' אשר ירשם בשנת הלימודים תשפ"ד להיקף הנמוך מ-18 נקודות זכות, ישלם שכר לימוד מלא (לא מופחת). עם השלמת 18 נקודות זכות יזכה התלמיד בתעריף המופחת.

יצירת קשר וקבלת קהל