קנסות

קנס עבור הקלדת מערכת שיעורים באיחור:

תלמיד אשר יקליד את מערכת השיעורים שלו לאחר תחילת שנת הלימודים (15.10.2023 ואילך) ישלם דמי איחור בסך 143 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2023.

 

קנס עבור המחאה / הוראת קבע חוזרת:

שילם תלמיד תשלום כלשהו מתשלומי שכר לימוד בהמחאה או בהוראת קבע אשר חזרה בלא שנפרעה והאוניברסיטה חויבה בסכום ההמחאה/הוראת קבע – ישלם התלמיד, מיד, מלוא סכום ההוצאות בהן תישא האוניברסיטה כתוצאה מכך, על פי קביעתה, בתוספת קנס בסך 40 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2023.

קנס עבור אי רישום / הופעה לבחינה מועד ב':

על כל הסטודנטים המבקשים להיבחן במועד ב' חלה חובת רישום מוקדם למועד ב'.

סטודנט אשר יגיע לבחינה במועד ב' בלי שנרשם מראש לא יוכל להשתתף בבחינה.

סטודנט שנרשם למועד ב' ולא הגיע לבחינה יחויב באמצעות חשבון שכר הלימוד שלו בקנס בגובה 39 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2023.

במקרים בהם סטודנט ניגש למועד א' וציוני מועד א' לא פורסמו עד מועד סגירת ההרשמה למועד ב' – לא יושת קנס על הסטודנט.

קנס עבור אי הופעה למועד בחינה מיוחד:

תלמיד, שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה, מבלי להודיע על כך לפחות 5 ימים מראש, יוטל עליו קנס כספי בגובה 126 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2023.

 

קנס עבור אי הופעה לבחינה לסטודנטים הזכאים להקראה:

תלמיד אשר זכאי להקראה בבחינה ולא הופיע לבחינה או לא ביטל רישום לבחינה עד 48 שעות לפני התקיימותה, יוטל עליו קנס כספי בגובה 155 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2023.

 

קנס עבור אי הגעה לסיורים:

תלמיד אשר רשום לסיורים/קמפוסים/חפירות לימודיות ללא לינה ולא הודיע על ביטול השתתפותו לפחות 3 ימי עבודה לפני מועד הסיור/קמפוסים/חפירות ו/או תלמיד אשר רשום לסיורים/קמפוסים/חפירות לימודיות הכוללים לינה ולא הודיע על ביטול השתתפותו לפחות 10 ימי עבודה לפני מועד הסיור/קמפוסים/חפירות, יחוייב בקנס 104 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2023.

הנפקת תעודת תלמיד נוספת מכל סיבה שהיא תהיה כרוכה בתשלום של 30 ש״ח.

יצירת קשר וקבלת קהל