תקנון שכר לימוד תשפ"ב

 1. גובה שכר הלימוד באוניברסיטת חיפה לשנת תשפ"ב 2021/2022 הוא בהתאם להחלטות של הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. החלטות אלה תקפות הן לגבי תלמידים חדשים והן לגבי תלמידים ותיקים. כל תלמיד ישלם את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים כפי שייקבעו על־ידי האוניברסיטה.
 2. גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים באוניברסיטה, אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים לתואר אקדמי (תואר ראשון, תואר שני, ,תואר שלישי), ייקבעו בנפרד על־ידי האוניברסיטה.
 3. נוסף על שכר הלימוד חייב התלמיד בתשלומים לאוניברסיטה, כמפורט להלן, בשיעורים ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים, וקנה המידה לחישובם ניתנים לשינוי על פי הוראות ועדה ציבורית, החלטות המועצה להשכלה גבוהה, החלטות הוועדה לתכנון ותקצוב, הודעות ממשלה, החלטות האוניברסיטה וכיוצא בזה, בכל עת, גם לפני תחילת שנת הלימודים, גם במהלכה וגם בסיומה.
 5. כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד ובמלואם, ישאו ריבית פיגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומם בפועל . כל זאת כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה בתחילת שנת הלימודים תשפ"ב.
 6. שילם תלמיד תשלום כלשהו מהתשלומים המצויינים לעיל בהמחאה או בהוראת קבע אשר חזרה בלא שנפרעה והאוניברסיטה חוייבה בסכום ההמחאה/הוראת קבע — ישלם התלמיד, מיד, מלוא סכום ההוצאות בהן תישא האוניברסיטה כתוצאה מכך, על פי קביעתה, בתוספת קנס בסך 37 שקלים חדשים.
 7. כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

חישוב שכר לימוד

גובה שכר לימוד מלא לשנת הלימודים תשפ"א חושב על פי שני תעריפים:

— 100% שכר לימוד לתלמיד המשלם את שכר הלימוד בעצמו (13,780 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2020).

— 125% שכר לימוד לתלמיד הממומן מלא על ידי צד שלישי וכן תלמיד אזרח תושב חוץ ( 17,225 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2020 ).

— תלמיד הממומן חלקית על־ידי צד שלישי ישלם 100% שכר לימוד על החלק שלו ו־125% על החלק של צד שלישי.

על התלמיד להרשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב׳ וקיץ (רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים).

תלמיד בעל מימון חלקי — יחוייב לשלם את החלק שלו בתחילת השנה.

הערה: לתלמידי התואר הראשון

תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"א הופחת בשיעור של 26% לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנת הלימודים תשס״א, וזאת על־פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

ההפחתה בשכר הלימוד כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנת 2021. ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן ההפחתה כתנאי לביצועה .

לפיכך, היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד במועד עליו תודיע האוניברסיטה.

סטודנט שנה א׳ אשר ירשם בשנת הלימודים תשפ"ב להיקף הנמוך מ־18 נקודות זכות, ישלם שכר לימוד מלא (לא מופחת). עם השלמת 18 נקודות זכות יזכה הסטודנט בתעריף המופחת.

שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ב יחושב כדלקמן:

א. תואר ראשון

— ככלל, תלמיד לתואר ראשון משלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו.

—100% שכר לימוד ישלם תלמיד הלומד תכנית לימודים של 40 נקודות זכות  בשנה (120 נקודות צבירה לתואר ראשון המתחלקות על פני שלוש שנות לימוד; בפקולטה למשפטים 142 נקודות על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג לכלכלה-חשבונאות לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשפ"א 140 נקודות על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג לסיעוד ובחוג לפיזיותרפיה 160 נקודות על פני 4 שנים; בחוג לריפוי בעיסוק 152 נקודות על־פני 3.5 שנות לימוד ובחוג להפרעות בתקשורת — 149 נקודות זכות על פני 3.5 שנים).

— תלמיד הלומד תכנית לימודים בהיקף של 20 נקודות זכות ומעלה ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו (2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות).

לדוגמא, תלמיד הלומד בסך הכל 25 נקודות ישלם 62.5% על פי החישוב הבא: 62.5% = 2.5% * 25 נקודות

בהתאם לכך תלמיד הלומד למעלה מ־40 נקודות זכות בשנה ישלם למעלה מ־ 100% שכר לימוד באותה שנה.

— תלמיד הלומד פחות מ־20 נקודות זכות בשנה ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו (2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות), בתוספת תקורת חלקיות לימודים בשיעור 10% משכר הלימוד המלא. לדוגמא, תלמיד הלומד בסך הכל 19 נקודות ישלם 57.5% על פי החישוב הבא: 57.5% = (תקורה) 10% + 47.5%=2.5% * 19 נקודות.

— תלמיד המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו (שלוש שנים בחוגי התואר הראשון, למעט הפקולטה למשפטים, החוג לכלכלה – חשבונאות- תלמידים שהחלו לימודיהם בתשפ"א, החוג לריפוי בעיסוק והחוג להפרעות בתקשורת —3.5 שנים והחוגים לסיעוד ולפיזיותרפיה — 4 שנים), משלם כל שנה תוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר הלימוד המלא וזאת בנוסף לשכר הלימוד שישלם בהתאם להיקף לימודיו.

הערה: סטודנט זכאי להשעות לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד מבלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר וזאת בתנאי שהודיע בכתב על כוונתו להפסיק לימודיו למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד .

— תלמיד שהשלים את חובות השמיעה לתואר ראשון וטרם הגיש עבודות/השלים מכסת סיורים, חפירות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר צריך להרשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד השנתי, בנוסף למינימום הנדרש לתואר, אם לא יגישן עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ב (10.10.2021) (גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור). תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה.

— תלמיד כנזכר לעיל, שהשלים חובות השמיעה לתואר ראשון וטרם הגיש עבודות/השלים מכסת סיורים, חפירות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר בגין קורסים שלמד בסמסטר הקיץ האחרון ללימודיו, צריך להרשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד השנתי, בנוסף למינימום הנדרש לתואר, אם לא יגישן עד יום תחילת הלימודים של סמסטר ב׳ של שנת הלימודים תשפ"ב (20.02.2022) (גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור). תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה.

— תלמיד שיחל את לימודיו בסמסטר ב׳ תשפ"ב ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו ( 2.5% לכל נקודת זכות). אם ילמד פחות מ־10 נקודות זכות בשנת תשפ"ב ישלם תוספת תקורת חלקיות לימודים בשיעור של 10% משכר לימוד מלא.

— מינימום שכר לימוד תואר ראשון (ללא תקורות) —300%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי הפקולטה למשפטים לתואר ראשון (ללא  תקורות) — 350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לכלכלה- חשבונאות לתואר ראשון לתלמידים שהתחילו לימודיהם בתשפ"א (ללא תקורות) — 350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לריפוי בעיסוק (ללא תקורות) —350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג להפרעות בתקשורת (ללא תקורות) —350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי תואר ראשון בתוכניות המשותפות של הפקולטה למשפטים (ללא תקורות) — 400%, למעט התוכניות המשותפות במשפטים וסיעוד ומשפטים ועבודה סוציאלית, אשר בהן מינימום שכר לימוד (ללא תקורות) — 450%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי התוכניות המשותפות לתואר ראשון במשפטים ותואר שני (ללא תקורות) — 450% (350% מינימום שכר לימוד עבור התואר הראשון + 100% מינימום שכר לימוד עבור התואר השני).

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד (ללא תקורות) — 400%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד, בתוכנית הסבת אקדמאים לסיעוד (ללא תקורות) – 350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד, בתוכנית ההשלמה לאחים/יות מוסמכים/ות (ללא תקורות) – 250%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לפיזיותרפיה (ללא תקורות) —400% .

הכרה אקדמית בלימודים קודמים איננה גוררת באופן אוטומטי הפחתה ממינימום בשכר הלימוד. הפחתה ממינימום בשכר לימוד ניתנת אך ורק לגבי הכרות בקורסים שנלמדו במוסדות להשכלה גבוהה אחרים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (להבהרות נא לפנות למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד).

למען הסר ספק, קורסים אשר נלמדו במסגרות לימודים שלא לתואר ואשר בגינם  ניתן לתלמיד פטור אקדמי באוניברסיטת חיפה, לא יינתן בגינם זיכוי בשכר לימוד בין אם קורסים אלה נלמדו במוסדות אחרים ובין אם נלמדו באוניברסיטת חיפה.

ב. תואר שני

על פי תקנון לימודי תואר שני, משך הלימודים המקובל לסיום חובות השמיעה לתואר שני הוא שנתיים.

תלמיד תואר שני ישלם שכר לימוד לפי השעות הרשומות בתכנית הלימודים שלו וזאת יחסית לתכנית הנורמטיבית (סך הכל השעות הנדרשות לתואר שני בחוג ובמסלול מסויים חלקי שנתיים).

הערה: קורסי שפות זרות אינם נכללים בחישוב סך הכל של התכניות הנורמטיביות. תלמיד אשר לומד רק קורסי שפות זרות, אחרי תשלום של 200% יחויב ב- 2.5% משכר לימוד מלא בגין כל שעה סמסטריאלית.

מינימום שכר לימוד שנתי בכל מקרה הינו 50% משכר לימוד מלא בכל אחת מארבע השנים הראשונות, כל עוד לא השלים התלמיד תשלום 200% שכר לימוד לתואר.    

התכנית הנורמטיבית השנתית מהווה  100% שכר לימוד ובהתאם לכך מחושבת החלקיות.

לדוגמא, בחוג בו מחויב התלמיד ללמוד 40 שעות לתואר שני, ייחשבו 20 שעות כתכנית נורמטיבית מלאה לשנה ועבורה ישלם התלמיד 100% שכר לימוד. החלקיות תגזר בהתאם.

תלמיד כנזכר לעיל אשר בשנתו הראשונה לתואר שני ילמד 20 שעות (ישלם 100% שכר לימוד), ובשנתו השניה לומד 15 שעות (ישלם 75% שכר לימוד), ישלם בשנתו השלישית מינימום של 50% שכר לימוד בגין 5 השעות הנותרות.

— תלמיד תואר שני שמסיים תשלום 200% בשנתיים ועדיין נותרו לו חובות שמיעה ("חובות שמיעה" פירושו רישום לקורס כלשהו מלבד "הגשת עבודות" או "בחינות גמר") ישלם בשנתו השלישית או הרביעית יחסית לחלקיות לימודיו (2.5% משכ״ל מלא לכל שעה סמסטריאלית), אך לא פחות מ־10%.

הערה: תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם במסלול ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום של 250% שכר לימוד במשך לימודים של 2.5 שנים.

— תלמיד תואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" פירושו רישום לקורס כלשהו מלבד "הגשת עבודות" או "בחינות גמר") בתום ארבע שנות לימוד והשלים תשלום של 200% שכר לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי (2.5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית) בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא.

— תלמיד תואר שני שיסיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" פירושו רישום לקורס כלשהו מלבד "הגשת עבודות" או "בחינות גמר") ונותרה לו בחינת גמר או הגשת תיזה ,חייב בתשלום 200% שכר לימוד לפחות (תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם במסלול ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום של 250% שכר לימוד במשך לימודים של 2.5 שנים), ובנוסף חייב להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד המלא כל שנה עד גמר כל חובותיו לתואר.

כלל זה חל גם על תלמיד שחזר לאחר הפסקת לימודים.

תלמיד מסלול א׳ בשנת הלימודים תשפ"א שיגיש את התיזה עד 30/11/2021 לא יחוייב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב. תלמיד מסלול ב׳ שיסיים את כל לימודיו לתואר (כולל הגשת עבודות) בשנת הלימודים תשפ"א לא יחוייב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב בתנאי שיעמוד בבחינת הגמר עד ליום 30/11/2021.

תלמיד מסלול א׳ בשנת הלימודים תשפ"א, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית ויגיש העבודה והתיזה עד ליום 14/01/2022 לא יחוייב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב.

תלמיד מסלול ב׳ בשנת הלימודים תשפ"א, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית, לא יחוייב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ב בתנאי שיגיש העבודה ויעמוד בבחינת הגמר עד ליום  14/01/2022.

מעבר לתאריכים אלה יחוייב התלמיד בסך 10% משכר לימוד מלא בגין הגשת עבודה/בחינה באיחור, גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור.

הערה: תלמיד שיידרש לתקן את עבודת הגמר המחקרית (תזה) בהתאם להערות המנחים ו/או השופטים, ויגיש את העבודה מתוקנת תוך 60 יום קלנדריים מיום שהוחזרה לו לביצוע תיקונים, לא יידרש לשלם שכר לימוד נוסף עבור תקופה זו .

מועד הגשת העבודה המתוקנת ייחשב כתאריך הזכאות לתואר.

חריגים

 1. תלמיד בתכניות הלימוד המיוחדות הבאות: לימודי תעודה בפסיכותרפיה ובהתנהגות קוגניטיבית; מינהל ציבורי למנהלים; השלמות באקטואריה — ישלם שכר לימוד גבוה משכר לימוד רגיל לתואר!
 2. כל תלמידי התואר השני בתכניות הלימוד הנלמדות במהלך שנת לימודים אקדמית (קלנדרית) אחת (סמסטר א', ב' וקיץ) יחוייבו בתשלום שכר הלימוד כולו במהלך שנת לימודים זו.

מינימום שכר לימוד לתואר שני — 200% (הערה: תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם במסלול ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום של 250% שכר לימוד במשך לימודים של 2.5 שנים).

ג. מסלול מואץ לתואר שני

 1. עבור קורסי התואר השני שילמד התלמיד בשנה ג׳ של התואר הראשון יחויב בתשלום של 2.5% לשעה שבועית סמיסטריאלית משכר הלימוד הרגיל.
 2. במידה ויעמוד התלמיד בתנאי המסלול המואץ (ראה תקנון לימודים לתואר שני) יחושב שכר הלימוד עבור קורסי התואר השני שלמד בשנה ג׳ כחלק מהתשלום עבור לימודי התואר השני.
 3. שכר הלימוד שייגבה מתלמיד שיסיים את המסלול המואץ עם בחינת גמר (4 שנות לימוד) יהיה 100%, זאת במידה ועמד בכל תנאיו האקדמיים של המסלול.
 4. תלמיד במסלול כתיבת תיזה ישלם בשנתו הרביעית 100% שכר לימוד (שכר הלימוד בגין קורסי התואר השני שלמד בשנה ג׳ יחושב כחלק מה–100% שכר לימוד בהם חייב התלמיד) ובשנתו החמישית ירשם כתלמיד וישלם 10% משכר לימוד בתוספת התשלומים הנלווים בגין הגשת עבודת התיזה. סך הכל שכר לימוד במסלול המואץ עם כתיבת תיזה הינו 110%, זאת במידה ועמד בכל תנאיו האקדמיים של המסלול.
 5. במידה והתלמיד לא יעמוד בתנאים האקדמיים של המסלול המואץ, הוא יעבור למסלול לימודים רגיל וישלם כמקובל מינימום 200% שכר לימוד. במקרה כזה, יחושב שכר הלימוד בגין קורסי התואר השני שלמד בשנה ג׳ של התואר הראשון כחלק מה–200% שכר לימוד לתואר שני.

ד. תואר שלישי

דוקטורנט מחוייב בכל שנה מהשנתיים הראשונות ללימודים — 40% שכר לימוד.

החל מהשנה השלישית — ועד גמר חובותיו לתואר — 10% שכר לימוד כל שנה.

ה. מסלול ישיר לדוקטורט

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט ישלם 100% שכר לימוד בכל אחת משתי שנות הלימוד הראשונות במסלול.

לאחר צבירה של 200% שכר לימוד יחויב ב–40% שכר לימוד בשנה השלישית ו40% שכר לימוד בשנת הלימודים הרביעית ללימודיו. במידה ויקבל אישור אקדמי להארכת לימודיו לצורך כתיבת עבודת הדוקטורט בשנת לימודיו החמישית ולאחר צבירה של 280% שכר לימוד יחויב ב–10% משכר לימוד.

ו. הכשרת מורים

 1. התוכנית הדו־שנתית:

כל שנה מהשנתיים הראשונות —50% שכר לימוד. החל מהשנה השלישית ואחרי תשלום 100% שכר לימוד לפחות — 2.5% משכר לימוד מלא עבור כל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא.

הערה: תלמיד ששעות/נקודות הלימוד שלו יחולקו 80% בשנה הראשונה ו 20% בשנה השניה — יחוייב בשכר לימוד באותו היקף.  

 1. התוכנית החד־שנתית:

100% שכר לימוד בשנת הלימודים הראשונה. החל מהשנה השניה — 2.5% משכר לימוד מלא עבור כל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא.

מינימום שכר לימוד להכשרת מורים — 100%.

תלמיד בתשפ"א שהשלים את חובות השמיעה וטרם הגיש עבודות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התעודה ישלם 10% משכר לימוד השנתי אם לא יגישן עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ב (10/10/2021) (גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור). תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה.

ז. מידענות וספרנות

תלמיד ספרנות משלם 100% שכר לימוד בכל שנה מהשנתיים הראשונות. החל מהשנה השלישית ואחרי תשלום 200% ישלם התלמיד 2.5% משכר לימוד מלא  לכל נקודה/שעה סמסטריאלית בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא.

מינימום שכר לימוד לתלמידי ספרנות — 200%.

תלמיד בתשפ"א שהשלים את חובות השמיעה וטרם הגיש עבודות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התעודה ישלם 10% משכר הלימוד השנתי אם לא יגישן עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ב (10/10/2021) (גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור). תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה.

ח. אנגלית שפה זרה

קורסים באנגלית כשפה זרה חייבים בתשלום שכר לימוד נפרד.

קורס מתקדמים ב' הינו קורס הניתן ללא תשלום לתלמידי תואר ראשון (למעט בסמסטר קיץ). יחד עם זאת, תלמיד שיירשם לקורס מתקדמים ב’ ולא ישלימו או שייכשל בו, יחוייב בתשלום עבור כל רישום נוסף לקורס זה. 

ט. חריגים

 1. ככלל, תלמיד משלם שכר לימוד בכל מסגרת לימודים לחוד, כגון: בצרוף של השלמות למיניהן ולימודים לתואר ולתעודה. השלמות משולמות לפי חשבון אחד ולימודי תואר ותעודה — לפי חשבון אחר. כך לגבי לימודי חשבונאות שנה ד׳ וכל צרוף שהוא, וכך לגבי כל הצרופים שאינם נזכרים בסעיפים אחרים בתקנון זה.
 2. תלמיד חשבונאות שנה ד׳ שילם בשנת הלימודים תשפ"א 20,712 שקלים חדשים צמוד למדד חודש יולי 2020 ללא תלות בהיקף לימודיו. תלמיד חשבונאות שנה ד׳ שלא מסיים לימודיו בשנה אחת, מחויב החל מהשנה השנייה ב־2.5% משכר לימוד מלא בתכנית זו לכל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית.
 3. תלמיד בתכניות הלימוד המיוחדות הבאות: לימודי תעודה בפסיכותרפיה ובהתנהגות קוגניטיבית; מינהל ציבורי למנהלים; השלמות באקטואריה— ישלם שכר לימוד גבוה משכר לימוד רגיל לתואר!
 4. תלמיד תואר שני שמתקבל לשנת הלימודים השנייה על סמך לימודיו לתואר שני באוניברסיטה אחרת משלם מינימום 100% שכר לימוד.
 5. תלמיד הלומד קורס באנגלית כשפה זרה בלבד ברמות “מתקדמים א״ ו“מתקדמים ב״ ישלם 10% משכר לימוד שנתי מלא עבור כל קורס.
 6. תלמיד השלמות לחשבונאות משלם 5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית ולא יותר מ- 150% שכר לימוד בשנה.
 7. תלמיד לימודים מיוחדים שלא לתואר משלם 5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית.
 8. תלמיד בתכנית לימודים לקראת תואר ראשון משלם 2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות.
 9. תלמיד הלומד השלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני משלם 5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית עד לתקרה של 100% שכר לימוד לשנה.
 10. תלמיד הלומד קורסי השלמה במקביל ללימודי התואר השני משלם 2.5% משכר לימוד מלא בגין כל שעה סמסטריאלית בקורסי ההשלמה.
 11. תלמיד לימודי מחקר מקדים משלם 2% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית ומינימום 10% משכר לימוד רגיל מלא.
 12. תלמידי החוגים לימודי המזרח התיכון והאסלאם חד חוגי, לימודי ישראל, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, ציוויליזציות ימיות, ניהול משאבי טבע וסביבה ובתכנית הבינלאומית בקיימות (Global Green MBA) מחוייבים בשכר הלימוד שלהם גם בתשלום דמי סיורים.

הערות

 1. במידה והאוניברסיטה תחליט לקיים קורסי קיץ שאינם חלק מתכנית הלימודים הנורמטיבית של התלמיד כמו קורסי השלמות וקורסי אנגלית כשפה זרה, ייקבע תעריף מיוחד של שכר לימוד לקורסים אלה.
 2. שכר הלימוד צמוד למדד. אם האוניברסיטה תידרש לשלם מס ערך מוסף על ההצמדה וריבית הפיגורים, יחול המס הזה על התלמיד.

תשלומים נוספים

להלן התשלומים הנלווים כפי שהיו בשנת הלימודים תשפ"א:

דמי רווחה    404 שקלים חדשים

דמי אבטחה   500 שקלים חדשים

תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג 10 שקלים חדשים (לתלמידי התואר הראשון והשני).

הערה: ״דמי רווחה״ — הינו תשלום עבור שירותים לרווחת הסטודנט אשר ניתנים על ידי האוניברסיטה או על ידי אגודת הסטודנטים כמפורט להלן: סקרי איכות הוראה; שיעורי תגבור במגוון קורסים; ייצוג בוועדת משמעת; מאבקים למען הסטודנטים; זכאות להנחה בדמי מנוי למרכז הספורט של האוניברסיטה; זכאות לקבלת הנחה להופעות אומנים; זכאות להגשת בקשה למלגות בגין מעורבות חברתית; פריסת מיקרוגלים וקפה אמון; שירותי ייעוץ קריירה באמצעות דיקנאט הסטודנטים; מתן אפשרות לפרסום מודעות חינם באתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים; זכאות להשתתף בהגרלת תוויות חניה בקמפוס; פרסום באתר האגודה מאגר מורי עזר ומתרגמים במחירים מוזלים; זכאות לנסיעה בשאטלים המופעלים על ידי האוניברסיטה.  שירותים הניתנים על ידי אגודת הסטודנטים הם על אחריות האגודה.

ניתן לוותר על תשלום זה במלואו על ידי הודעה בכתב למחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד שבאגף מינהל תלמידים עד ליום פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב, ה-10.10.2021. לא ניתן יהיה לוותר על דמי הרווחה לאחר מועד זה. תלמיד שיבחר לא לשלם דמי רווחה לא יהיה זכאי לקבלת שירותי הרווחה כמפורט לעיל.  בתכניות בהן מועד תחילת הלימודים אינו זהה לתאריך פתיחת השנה האקדמית, ניתן יהיה לוותר על תשלום זה עד ליום פתיחת התכנית.

מועדי תשלום שכר הלימוד:

להלן המועדים לפרעון שכר לימוד בשנת הלימודים תשפ"ב:

תשלום ראשון עד 14.09.2021

תשלום שני עד 14.11.2021

תשלום שלישי עד 14.12.2021

תשלום רביעי עד 14.02.2022

תשלום חמישי עד 14.03.2022

תשלום שישי עד 14.04.2022

הערה: רישום ממוחשב באמצעות האינטרנט יתאפשר רק לאחר שהתלמיד ישלם את התשלום  הראשון.

הערה: איחור בתשלום מעבר למועדים הנקובים לעיל, יגרור חיוב בריבית פיגורים צמודה של 0.625% לחודש פיגור. גם איחור בתשלום אשר נובע מרישום מאוחר יגרור אחריו חיוב בריבית כמפורט לעיל.

תלמיד המחוייב בשכר לימוד בשיעור 100% ומעלה ישלם שכר לימוד ב־6 תשלומים. תלמיד המחוייב בשכר לימוד נמוך יותר ישלם בפחות תשלומים.

לדוגמא, תלמיד המחוייב בשכר לימוד בשיעור 50% משלם ב־3 תשלומים כדלקמן:

תשלום ראשון עד 14.09.2021 – 25% משכר לימוד מלא

תשלום שני עד 14.11.2021 – 15% משכר לימוד מלא

תשלום שלישי עד 14.12.2021 – 10% משכר לימוד מלא

על התלמיד להרשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב׳ וקיץ (רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים).

תלמיד בעל מימון חלקי — יחוייב לשלם את החלק שלו בתחילת השנה.

שימו לב: תוספת קורסים בסמסטר ב׳ וקיץ, מעדכנת אוטומטית את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה השנתית לתשלומים רטרואקטיבית כולל חיובי הצמדות וריביות.

אישורים

כל תלמיד רשאי להזמין עד 6 אישורים בשנה אקדמית ללא תשלום מתוך האישורים הבאים: אישור תלמיד, אישור ציונים, אישור גובה שכר לימוד, אישור מערכת שיעורים ואישור בחינות (מלבד אישור הבחינות המופק מפורטל הסטודנטים באינטרנט). עבור כל אישור נוסף מהאישורים הללו או כל אישור אחר יחוייב התלמיד ב–33 שקלים חדשים.

קנסות

רישום לבחינות במועד ב'

על כל הסטודנטים המבקשים להיבחן במועד ב' חלה חובת רישום מוקדם למועד ב'.

סטודנט אשר יגיע לבחינה במועד ב' מבלי שנרשם מראש לא יוכל להשתתף בבחינה.

סטודנט  שנרשם למועד ב' ולא הגיע לבחינה יחוייב באמצעות חשבון שכר הלימוד שלו בקנס בגובה 35 שקלים חדשים.

במקרים בהם סטודנט ניגש למועד א' וציוני מועד א' לא פורסמו עד מועד סגירת ההרשמה למועד ב' — לא יושת קנס על הסטודנט.

אי הופעה לבחינה במועד מיוחד

תלמיד שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה, מבלי להודיע על כך לפחות 5 ימים מראש, יוטל עליו קנס כספי בגובה 114 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2021.

הקלדת מערכת באיחור

תלמיד אשר יקליד את מערכת השיעורים שלו לאחר תחילת שנת הלימודים  (10.10.2021 ואילך) ישלם דמי איחור בסך 129 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2021.

חברות באגודת הסטודנטים

תשלום דמי חברות באגודת הסטודנטים הינו תשלום רשות לאגודת הסטודנטים בגין שירותים הניתנים על ידה: שירות עורך דין — ייעוץ ומתן הצהרות, שירות רכז מס הכנסה, תגמולי מילואים וארנונה, סיוע במתן מלגות, הנחות במנזות האוניברסיטה, הנחות בקניית מקראות, שיעורי עזר וחוגים מסובסדים, הנחות והטבות, כניסה מוזלת ליום הסטודנט ולכל אירועי האגודה, ייצוג בוועדות משמעת, משלחות, ספורט ועוד.

תלמיד המבקש להיות חבר באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה חייב לחתום על הצהרה ברוח זו באגודת הסטודנטים.

חיוב דמי החברות ייעשה באמצעות חשבון שכר הלימוד.

סטודנט רשאי לבטל חברותו על ידי חתימה על טופס ויתור במזכירות האגודה עד לתאריך 01.11.2021.

בשנת הלימודים תשפ"א דמי חברות באגודת הסטודנטים עמדו על סך 172 שקלים חדשים.

ביטוח תאונות אישיות על ידי אגודת הסטודנטים

סטודנט המבקש להצטרף לביטוח תאונות אישיות, חייב לחתום על מסמכי ההצטרפות במשרדי אגודת הסטודנטים. בשנת הלימודים תשפ"א עמדו דמי הביטוח על סך 24 שקלים חדשים.

לפרטים נוספים ועיון בפוליסת הביטוח ניתן להגיע למשרדי האגודה.

חיוב בגין ביטוח תאונות אישיות ייעשה באמצעות חשבון שכר הלימוד.

תהליך תשלום שכר לימוד שנתי ואמצעי תשלום

תהליך תשלום ראשון ותשלום מראש כולל הנחה

בתחילת חודש אוגוסט 2021 תישלח לכל התלמידים והמועמדים, הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה, מעטפית לתשלום ובה שני שוברי תשלום:

 1. תשלום ראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים.
 2. תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות.

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, שישלם שכר לימוד מלא ( 100% שכר לימוד) מראש עד 14.09.2021, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

אמצעי תשלום:

 1. באמצעות השוברים — בסניפי הבנקים השונים המופיעים על גבי השוברים.
 2. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה) — בפורטל הסטודנטים באינטרנט.

הערה: כל תשלום  בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים  באינטרנט (לבעלי כרטיסי ויזה וישראכרט), הינו בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד וכרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.86% מסכום התשלום. 

 1. לא ניתן לשלם התשלום הראשון או התשלום מראש באמצעות הוראה לחיוב חשבון (הוראת קבע). כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בבנק או בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים באינטרנט, גם כאלה המבקשים לשלם את שכר הלימוד בהמשך השנה באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

החל מתחילת חודש אוקטובר 2021, יחושב שכר הלימוד של כל תלמיד שמערכת השיעורים שלו הוזנה למחשב (על פי כללי החישוב לתארים/תעודות השונים). חישוב זה יקבע גם את פריסת התשלומים ומועדי התשלום.

א. תשלום באמצעות שוברים: לתלמיד שלא בחר לשלם את שכר הלימוד השנתי מראש, יישלח שובר לתשלום לכתובתו כ–10 ימים לפני כל מועד תשלום ובהתאם לתאריכים המפורטים לעיל.

אי קבלת שובר לתשלום אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר מסיבה כלשהי לא קיבל שובר תשלום, מתבקש להגיע למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד ולקבל שובר לפני מועד התשלום. 

ב. תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון — תלמיד המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, יחתום על טופס ההרשאה, אותו ניתן להוריד מאתר מינהל תלמידים

יש להחתים את טופס ההרשאה בבנק ולהעבירו למחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד בהקדם האפשרי.

כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בבנק באמצעות שובר התשלום שנשלח אליהם או באמצעות כרטיס אשראי בפורטל. גם אלה אשר מבקשים לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

חשבון הבנק של תלמיד שמבקש לשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון יחוייב החל מהתשלום השני. התלמיד יקבל לביתו ,10 ימים לפני כל מועד לתשלום מעטפית, ובה פירוט חיובי וזיכויי שכר לימוד וכן סכום התשלום שינוכה מחשבונו.

ג. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה) — בפורטל הסטודנטים באינטרנט בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד ובתוספת דמי טיפול בגובה 0.86% מהתשלום.

ד. הנחיות לבעלי פטור/מימון מאוניברסיטת חיפה ומאוניברסיטאות אחרות

— עובד אוניברסיטת חיפה, או בן משפחתו, הזכאי לפטור משכר לימוד בכפוף לנהלי האוניברסיטה, חייב להסדרי הפטור עד תחילת שנת הלימודים ולא יואחר מה – 31.08.2022.

— על תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה להמציא טופס פטור לשנת הלימודים תשפ"ב. את הטופס המקורי יש לשלוח למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד עד תחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מה–31.08.2022.

מענק לחיילים משוחררים

תלמיד אשר עומד לזכותו מענק חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכר לימוד באוניברסיטה. תלמיד המעוניין לשלם את שכר הלימוד בכספי המענק, יפנה למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד, יודיע את גובה המענק המעודכן ויקבל שובר על כל סכום המענק, אך בשום מקרה לא בסכום הגבוה מסך כל שכר הלימוד שלו לאותה שנה.

את השובר יש לשלם באופן מקוון ב"אזור האישי" באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים (ההנחיות מפורטות באתר).

ניתן לשלם כל שובר לתשלום באמצעות כספי המענק כולל תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד לתלמידים חדשים.

ביטול הרשמה / הפסקת לימודים — תשלום שכר לימוד

א.

 1. מועמד ללימודים באוניברסיטת חיפה המחליט לבטל את הרשמתו לאוניברסיטה, יודיע על כך בכתב (בדואר רשום) למחלקת הרשמה.

תלמיד הלומד באוניברסיטת חיפה והמחליט להפסיק ללמוד בה יודיע על כך בכתב (בדואר רשום ו/או במייל: akubani@univ.haifa.ac.il) למחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד שבאגף מינהל התלמידים.

 1. היום שבו תתקבל הודעת התלמיד באגף מינהל התלמידים ייחשב לו כיום הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו.

הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל פה לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.

ב. תלמידים ומועמדים המבטלים את הרשמתם ישאו בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן:

 1. מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו עד 15.08.2021 ולא ערך תכנית לימודים, יהיה זכאי למלוא המקדמה ששילם על חשבון שכר הלימוד.
 2. מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ־16.08.2021 ועד ה־15.09.2021 ולא ערך תכנית לימודים יהיה זכאי להחזר מחצית המקדמה ששילם על חשבון שכר הלימוד.
 3. מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו לאחר ה־15.09.2021 ולא ערך תוכנית לימודים יחוייב במלוא המקדמה ששילם על חשבון שכר הלימוד.
 4. מועמד אשר שילם תשלום ראשון, לא ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודיו לאחר 15.09.2021, יחוייב במלוא התשלום הראשון.
 5. תלמיד אשר ערך תכנית לימודים ויודיע על הפסקת לימודים עד 14.11.2021, יחוייב במלוא התשלום הראשון.
 6. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מ-15.11.2021 ועד 12.12.2021 יחוייב ב־ 35% משכר הלימוד שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין השניים.
 7. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מ־13.12.2021 ועד 09.01.2022 יחוייב ב־ 50% משכר הלימוד שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין השניים.
 8. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מ־10.01.2022 ועד 13.03.2022 יחוייב ב־ 75% משכר הלימוד שנקבע לו, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין השניים.
 9. תלמיד שיודיע על הפסקת לימודים מה-14.03.2022 יחוייב במלוא שכר הלימוד שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים.

הערה: תלמיד המבטל לימודיו בתום סמסטר א׳ — מינימום שכר הלימוד שיחוייב בו לא יפחת ממכפלת סך הנקודות/שעות הרשומות לזכותו באחוז שכר לימוד לנקודה/שעה.

ג. מועמדים ותלמידים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב׳ תשפ"ב והודיעו על הפסקת הלימודים ישאו בתשלום שכר לימוד, כולו או מקצתו, בהתאם לקביעת האוניברסיטה להלן:

 1. מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו עד 16.01.2022 יחוייב ב 1,000 שקלים חדשים
 2. מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו מ- 17.01.2022 עד 20.02.2022 יחוייב במחצית התשלום הראשון
 3. תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו מ- 21.02.2022 ועד 27.03.2022 יחוייב במלוא התשלום הראשון
 4. תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו מ- 28.03.2022 ועד 29.05.2022 יחוייב ב-50% משכר לימוד בתוספת תשלומים נלווים או התשלום הראשון, לפי הגבוה מבין השניים
 5. תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו מ- 30.05.2022 יחוייב ב 100% משכר לימוד בתוספת תשלומים נלווים

ד. מועמדים ותלמידים המתחילים לימודיהם בסמסטר קיץ תשפ"ב והודיעו על הפסקת הלימודים יישאו בתשלום שכר לימוד, כולו או מקצתו, בהתאם לקביעת האוניברסיטה להלן :

 1. מועמד שיודיע על ביטול הרשמתו עד 03.07.2022 יהיה זכאי למלוא התשלום הראשון ששילם על חשבון שכר הלימוד.
 2. תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו מ- 04.07.2022 ועד 10.07.2022 יחוייב במלוא התשלום הראשון ששילם.
 3. תלמיד שיודיע על ביטול לימודיו מה- 11.07.2022 ואילך יחויב במלוא שכר הלימוד שנקבע לו בתוספת כל התשלומים הנלווים.

ה. הפסקת לימודים של תלמיד תואר שלישי

 1. תלמיד דוקטורט הרשום ללימודים ומפסיק את לימודיו ביוזמתו עד תום הסמסטר הראשון, ישלם לאוניברסיטה רק את התשלומים הנלווים.
 2. תלמיד דוקטורט המפסיק את לימודיו ביוזמתו לאחר תום הסמסטר הראשון — ישלם לאוניברסיטה 50% משכר הלימוד השנתי שלו.
 3. תלמיד דוקטורט שהחל לימודיו בסמסטר ב׳ והפסיק במרוצת אותו סמסטר את לימודיו — ישלם רק את התשלומים הנלווים.
 4. תלמיד דוקטורט שלימודיו הופסקו על ידי המוסד מסיבות אקדמיות — ישלם רק את התשלומים הנלווים.

ה. הפסקת לימודים עקב בעיות משמעת או סיבות אקדמיות

תלמיד אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות ו/או משמעתיות, יחוייב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו ובהתאם למועדים המצויינים לעיל.

מניעת שירותים

לא שילם תלמיד או תלמיד לשעבר חוב כלשהו לאוניברסיטה, תהיה האוניברסיטה רשאית למנוע ממנו שירותים כלשהם, לרבות שירותי ספריה, תעודות, אישורים, בחינות, שינוי קורסים ושירותים נוספים עד שיסולק חובו.

פתיחת שנת הלימודים תשפ"ב: יום א', ד חשון תשפ"ב – 10.10.2021.

יצירת קשר וקבלת קהל