תקנון שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד

תקנון שכר לימוד תשפ"ד

 1. גובה שכר הלימוד באוניברסיטת חיפה לשנת תשפ"ד 2023/2024 הוא בהתאם להחלטות של הוועדה הציבורית לקביעת גובה שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה. החלטות אלה תקפות הן לגבי תלמידים חדשים והן לגבי תלמידים ותיקים. כל תלמיד ישלם את שכר הלימוד בהיקף, במועדים ובתנאים כפי שייקבעו על־ ידי האוניברסיטה.
 2. גובה שכר הלימוד ותנאי התשלום לקורסים באוניברסיטה, אשר אינם נכללים במסגרת הלימודים לתואר אקדמי (תואר ראשון, תואר שני, תואר שלישי), ייקבעו בנפרד על־ ידי האוניברסיטה.
 3. נוסף על שכר הלימוד חייב התלמיד בתשלומים לאוניברסיטה, כמפורט להלן, בשיעורים ובתנאים המפורטים בתקנון זה.
 4. גובה שכר הלימוד, התשלומים הנוספים, וקנה המידה לחישובם ניתנים לשינוי על פי הוראות ועדה ציבורית, החלטות המועצה להשכלה גבוהה, החלטות הוועדה לתכנון ותקצוב, הודעות ממשלה, החלטות האוניברסיטה וכיוצא בזה, בכל עת, גם לפני תחילת שנת הלימודים, גם במהלכה וגם בסיומה.
 5. כל תשלום על חשבון שכר הלימוד ו/או תשלומים נוספים, אשר לא שולמו במועד ובמלואם, יישאו ריבית פיגורים מהמועד הקבוע לתשלום ועד מועד תשלומם בפועל. כל זאת כפי שייקבע על ידי האוניברסיטה בתחילת שנת הלימודים תשפ"ד.
 6. גובה שכר הלימוד לשנת הלימודים תשפ"ד והתשלומים הנלווים הינם במחירי מדד יולי 2023 ועתידים להתעדכן בהתאם למדד המחירים לצרכן, המתפרסם אחת לחודש (בדרך כלל ב-15 לכל חודש). ההצמדה הנה על פי חוק ואיננה מהווה "קנס" על אי תשלום במועד, אלא אמצעי לשמירת הערך הראלי של שכר הלימוד ביום התשלום.
 7. כל התלמידים, כולל תלמידים בתכניות לימודים חלקיות, לרבות תלמידים הרשומים להגשת עבודות בלבד, חייבים "תשלומים נלווים", נוסף על שכר הלימוד הבסיסי.

 

חישוב שכר לימוד

גובה שכר לימוד מלא לשנת הלימודים תשפ"ג מחושב על פי שני תעריפים:

— 100% שכר לימוד לתלמיד המשלם את שכר הלימוד בעצמו (14,774 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2022).

— 125% שכר לימוד לתלמיד הממומן מלא על ידי צד שלישי וכן תלמיד אזרח תושב חוץ (18,467.5 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2022).

— תלמיד הממומן חלקית על־ ידי צד שלישי ישלם 100% שכר לימוד על החלק שלו ו־125% על החלק של צד שלישי.

על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב׳ וקיץ (רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים).

תלמיד בעל מימון חלקי — יחויב לשלם את החלק שלו בתחילת השנה.

הערה: לתלמידי התואר הראשון

תשלום שכר לימוד לאוניברסיטה לשנת הלימודים תשפ"ד יופחת בשיעור של 26% לעומת שכר הלימוד שהיה נהוג בשנת הלימודים תשס״א, וזאת על־פי החלטת הוועדה להורדה הדרגתית של שכר הלימוד במוסדות להשכלה גבוהה.

ההפחתה בשכר הלימוד כפופה להחלטות הממשלה ויישומן ולחוק התקציב כפי שיאושר לשנת 2023. ההחלטה מבוססת על התחייבות הממשלה לממן ההפחתה כתנאי לביצועה .

לפיכך, היה ולא תקבל האוניברסיטה מהממשלה את כיסוי ההפחתה האמורה, ישלמו תלמידי התואר הראשון את מלוא שכר הלימוד במועד עליו תודיע האוניברסיטה.

סטודנט שנה א׳ אשר ירשם בשנת הלימודים תשפ"ד להיקף הנמוך מ־18 נקודות זכות, ישלם שכר לימוד מלא (לא מופחת). עם השלמת 18 נקודות זכות יזכה הסטודנט בתעריף המופחת.

שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ד יחושב כדלקמן:

א. תואר ראשון

— ככלל, תלמיד לתואר ראשון משלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו.

—   100% שכר לימוד ישלם תלמיד הלומד תכנית לימודים של 40 נקודות זכות בשנה (120 נקודות צבירה לתואר ראשון המתחלקות על פני שלוש שנות לימוד; בפקולטה למשפטים 142 נקודות על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג לכלכלה-חשבונאות לתלמידים שהחלו לימודיהם בתשפ"א 140 נקודות על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג לסיעוד ובחוג לפיזיותרפיה 160 נקודות על פני 4 שנות לימוד; בחוג לריפוי בעיסוק 152 נקודות על־פני 3.5 שנות לימוד; בחוג ריפוי בעיסוק בתכנית  מבח"ר 147 נקודות על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג להפרעות בתקשורת — 153 נקודות זכות על פני 3.5 שנות לימוד; בחוג להפרעות בתקשורת בתכנית מיוחדת לאחר תואר (תכנית משולבת עם תואר שני בהפרעות בתקשורת) – 112 נקודות זכות על פני 2.5 שנות לימוד; בחוג למדעי הדימות הרפואי 120 נקודות על פני 3.5 שנות לימוד).

— תלמיד הלומד תכנית לימודים בהיקף של 20 נקודות זכות ומעלה ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו (2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות).

לדוגמא, תלמיד הלומד בסך הכל 25 נקודות ישלם 62.5% על פי החישוב הבא:

 62.5% = 2.5% * 25 נקודות.

בהתאם לכך, תלמיד הלומד למעלה מ־40 נקודות זכות בשנה ישלם למעלה מ־ 100% שכר לימוד באותה שנה.

— תלמיד הלומד פחות מ־20 נקודות זכות בשנה ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו (2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות), בתוספת תקורת חלקיות לימודים בשיעור 10% משכר הלימוד המלא. לדוגמא, תלמיד הלומד בסך הכל 19 נקודות ישלם 57.5% על פי החישוב הבא: 57.5% = (תקורה) 10% + 47.5%=2.5% * 19 נקודות.

— תלמיד המושך את לימודיו מעבר למספר שנות הלימוד התקניות הרגילות בתחום לימודיו (שלוש שנים בחוגי התואר הראשון, למעט הפקולטה למשפטים, החוג לכלכלה – חשבונאות- תלמידים שהחלו לימודיהם בתשפ"א, החוג לריפוי בעיסוק, החוג להפרעות בתקשורת והחוג למדעי הדימות הרפואי —3.5 שנים והחוגים לסיעוד ולפיזיותרפיה — 4 שנים), משלם כל שנה תוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר הלימוד המלא וזאת בנוסף לשכר הלימוד שישלם בהתאם להיקף לימודיו.

הערה: סטודנט זכאי להשעות לימודיו לתואר הראשון לתקופה שלא תעלה על שתי שנות לימוד מבלי שתקופה זו תימנה לו במניין שנות לימודיו לתואר וזאת בתנאי שהודיע בכתב על כוונתו להפסיק לימודיו למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד .

— תלמיד שהשלים את חובות השמיעה לתואר ראשון וטרם הגיש עבודות/השלים מכסת סיורים, חפירות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר צריך להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים כמפורט מטה, בנוסף למינימום הנדרש לתואר, אם לא יגישן עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ד (15.10.2023), גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור. תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-31.03.2024.

— תלמיד כנזכר לעיל, שהשלים חובות השמיעה לתואר ראשון וטרם הגיש עבודות/השלים מכסת סיורים, חפירות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התואר בגין קורסים שלמד בסמסטר הקיץ האחרון ללימודיו, צריך להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים כמפורט מטה, בנוסף למינימום הנדרש לתואר, אם לא יגישן עד יום תחילת הלימודים של סמסטר ב׳ של שנת הלימודים תשפ"ד (03.03.2024) גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור. תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-14.04.2024.

— תלמיד שיחל את לימודיו בסמסטר ב׳ או קיץ תשפ"ד ישלם שכר לימוד יחסית להיקף לימודיו (2.5% לכל נקודת זכות). אם ילמד פחות מ־10 נקודות זכות בשנת תשפ"ד ישלם תוספת תקורת חלקיות לימודים בשיעור של 10% משכר לימוד מלא.

— מינימום שכר לימוד תואר ראשון (ללא תקורות) —300%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי הפקולטה למשפטים לתואר ראשון (ללא  תקורות) — 350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לכלכלה- חשבונאות לתואר ראשון לתלמידים שהתחילו לימודיהם בתשפ"א (ללא תקורות) — 350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לריפוי בעיסוק (ללא תקורות) —350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג להפרעות בתקשורת (ללא תקורות) —350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג להפרעות בתקשורת בתכנית מיוחדת לאחר תואר (תכנית משולבת עם תואר שני בהפרעות בתקשורת) – 256% + 200% מינימום שכר לימוד עבור התואר השני. תלמיד שלא ישלים תואר שני מכל סיבה שהיא, מינימום שכר לימוד עבור התואר הראשון בחוג להפרעות בתקשורת (ללא תקורות) —350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי תואר ראשון בתוכניות המשותפות של הפקולטה למשפטים (ללא תקורות) — 400%, למעט התוכניות המשותפות במשפטים וסיעוד ומשפטים ועבודה סוציאלית, אשר בהן מינימום שכר לימוד (ללא תקורות) — 450%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי התוכניות המשותפות לתואר ראשון במשפטים ותואר שני (ללא תקורות) — 450% (350% מינימום שכר לימוד עבור התואר הראשון + 100% מינימום שכר לימוד עבור התואר השני).

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד (ללא תקורות) — 400%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד, בתוכנית הסבת אקדמאים לסיעוד (ללא תקורות) – 350%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לסיעוד, בתוכנית ההשלמה לאחים/יות מוסמכים/ות (ללא תקורות) – 250%.

— מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג לפיזיותרפיה (ללא תקורות) —400% .

 מינימום שכר לימוד לתלמידי החוג למדעי הדימות הרפואי (ללא תקורות) – 350%.

הכרה אקדמית בלימודים קודמים איננה גוררת באופן אוטומטי הפחתה ממינימום בשכר הלימוד. הפחתה ממינימום בשכר לימוד ניתנת אך ורק לגבי הכרות בקורסים שנלמדו במוסדות להשכלה גבוהה אחרים המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה (להבהרות נא לפנות למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד).

למען הסר ספק, קורסים אשר נלמדו במסגרות לימודים שלא לתואר ואשר בגינם  ניתן לתלמיד פטור אקדמי באוניברסיטת חיפה, לא יינתן בגינם זיכוי בשכר לימוד בין אם קורסים אלה נלמדו במוסדות אחרים ובין אם נלמדו באוניברסיטת חיפה.

ב. תואר שני

על פי תקנון לימודי תואר שני, משך הלימודים המקובל לסיום חובות השמיעה לתואר שני הוא שנתיים.

תלמיד תואר שני ישלם שכר לימוד שני לפי היקף השעות הרשומות בתכנית הלימודים שלו וזאת באופן יחסי להיקף התכנית הנורמטיבית (סך הכל השעות הנדרשות לתואר שני בחוג ובמסלול מסוים חלקי שנתיים).

הערה: קורסי שפות זרות אינם נכללים בחישוב סך הכל של התכניות הנורמטיביות. תלמיד אשר לומד רק קורסי שפות זרות, אחרי תשלום של 200% יחויב ב- 2.5% משכר לימוד מלא בגין כל שעה סמסטריאלית.

מינימום שכר לימוד שנתי בכל מקרה הינו 50% משכר לימוד מלא בכל אחת מארבע השנים הראשונות, כל עוד לא השלים התלמיד תשלום 200% שכר לימוד לתואר.

התכנית הנורמטיבית השנתית מהווה  100% שכר לימוד ובהתאם לכך מחושבת החלקיות.

לדוגמא, בחוג בו מחויב התלמיד ללמוד 40 שעות לתואר שני, ייחשבו 20 שעות כתכנית נורמטיבית מלאה לשנה ועבורה ישלם התלמיד 100% שכר לימוד. החלקיות תגזר בהתאם.

תלמיד כנזכר לעיל אשר בשנתו הראשונה לתואר שני ילמד 20 שעות (ישלם 100% שכר לימוד), ובשנתו השניה לומד 15 שעות (ישלם 75% שכר לימוד), ישלם בשנתו השלישית מינימום של 50% שכר לימוד בגין 5 השעות הנותרות.

— תלמיד תואר שני שמסיים תשלום 200% בשנתיים ועדיין נותרו לו חובות שמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) ישלם בשנתו השלישית או הרביעית יחסית לחלקיות לימודיו (2.5% משכ״ל מלא לכל שעה סמסטריאלית), אך לא פחות מ־10%.

הערה: תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה בתכנית לקויות למידה ותכנית לקויות למידה עם התמחות בערבית ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם בתכנית ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום של 250% שכר לימוד במשך לימודים של 2.5 שנים.

—  תלמיד תואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) בתום ארבע שנים (אשר ימנו מיום תחילת לימודיו בחוג, ברצף) ולא השלים תשלום של 200% שכר לימוד, ישלם שכר לימוד שנתי לפי היקף השעות הרשומות בתכנית הלימודים שלו וזאת באופן יחסי להיקף התכנית הנורמטיבית (ובלבד ששכר הלימוד השנתי לא יפחת מ 50% משכר לימוד מלא), בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא בכל שנה עד גמר כל חובותיו לתואר. כלל זה יחול גם על תלמידים שחידשו לימודיהם לאחר הפסקת לימודים.

—  תלמיד תואר שני שטרם סיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) בתום ארבע שנים (אשר ימנו מיום תחילת לימודיו בחוג, ברצף) והשלים תשלום של 200% שכר לימוד, ישלם שכר לימוד יחסי (2.5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית) בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא בכל שנה עד גמר כל חובותיו לתואר. כלל זה יחול גם על תלמידים שחידשו לימודיהם לאחר הפסקת לימודים.

 —תלמיד תואר שני שסיים את חובות השמיעה ("חובות שמיעה" משמען רישום לקורס כלשהו מלבד לצורך הגשת עבודות או השלמת בחינות גמר) ונותרה לו בחינת גמר, הגשת תיזה או כל חובה אחרת, חייב בתשלום 200% שכר לימוד לפחות (תלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה בתכנית לקויות למידה ותכניות לקויות למידה עם התמחות בערבית ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם בתכנית ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום של 250% שכר לימוד במשך לימודים של 2.5 שנים). בנוסף, עליו להירשם כתלמיד ולשלם 10% משכר הלימוד המלא בכל שנה, החל משנה שבה מסיים חובות שמיעה עד גמר כל חובותיו לתואר (לרבות עבור כל שנה בה לא היה סטודנט פעיל). כלל זה יחול גם על תלמידים שחידשו לימודיהם לאחר הפסקת לימודים.

תלמיד מסלול א׳ בשנת הלימודים תשפ"ג שיגיש את התיזה עד 30.11.2023 לא יחוייב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-31.01.2024.

תלמיד מסלול ב׳ שיסיים את כל לימודיו לתואר (כולל הגשת עבודות) בשנת הלימודים תשפ"ג לא יחוייב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד בתנאי שיעמוד בבחינת הגמר עד ליום 30.11.2023. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-31.01.2024.

תלמיד מסלול א׳ בשנת הלימודים תשפ"ג, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית ויגיש העבודה והתיזה עד ליום 16.01.2024 לא יחוייב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-15.03.2024.

תלמיד מסלול ב׳ בשנת הלימודים תשפ"ג, שבמסגרת לימודיו בשנה זו היה רשום לקורס בסמסטר קיץ, המחייב הגשת עבודה סמינריונית, לא יחוייב בשכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד בתנאי שיגיש העבודה ויעמוד בבחינת הגמר עד ליום  16.01.2024. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-15.03.2024.

מעבר לתאריכים אלה יחוייב התלמיד בסך 10% משכר לימוד מלא בתוספת תשלומים נלווים כמפורט מטה בגין הגשת עבודה/בחינה באיחור, גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור.

הערה: תלמיד שיידרש לתקן את עבודת הגמר המחקרית (תזה) בהתאם להערות המנחים ו/או השופטים, ויגיש את העבודה מתוקנת תוך 60 יום קלנדריים מיום שהוחזרה לו לביצוע תיקונים, לא יידרש לשלם שכר לימוד נוסף עבור תקופה זו .

כל תלמידי התואר השני בתכניות הלימוד הנלמדות במהלך שנת לימודים אקדמית (קלנדרית) אחת (סמסטר א', ב' וקיץ) יחוייבו בתשלום שכר הלימוד כולו במהלך שנת לימודים זו.

מינימום שכר לימוד לתואר שני — 200% . (הערהתלמידי תואר שני בחוג ללקויות למידה בתכנית לקויות למידה ותכניות לקויות למידה עם התמחות בערבית ובחוג לייעוץ והתפתחות האדם בתכנית ייעוץ חינוכי ישלמו מינימום של 250% שכר לימוד במשך לימודים של 2.5 שנים).

מסלול מואץ לתואר שני

 1. עבור קורסי התואר השני שילמד התלמיד בשנה ג׳ של התואר הראשון (בחוג לפיזיותרפיה ובחוג לסיעוד בשנה ד' של התואר הראשון) יחויב בתשלום של 2.5% לשעה שבועית סמיסטריאלית משכר הלימוד הרגיל.
 2. במידה ויעמוד התלמיד בתנאי המסלול המואץ (ראה תקנון לימודים לתואר שני באתר הרשות ללימודים מתקדמים) יחושב שכר הלימוד עבור קורסי התואר השני שלמד בשנה ג׳ (בחוג לפיזיותרפיה ובחוג לסיעוד בשנה ד' של התואר הראשון) כחלק מהתשלום עבור לימודי התואר השני.
 3. שכר הלימוד שייגבה מתלמיד שיסיים את המסלול המואץ עם בחינת גמר (4 שנות לימוד או 5 שנות לימוד בחוג לפיזיותרפיה ובחוג לסיעוד) יהיה 100%, זאת במידה ועמד בכל תנאיו האקדמיים של המסלול.
 4. תלמיד במסלול כתיבת תיזה ישלם בשנתו הרביעית (שנתו החמישית בחוג לפיזיותרפיה ובחוג לסיעוד) 100% שכר לימוד (שכר הלימוד בגין קורסי התואר השני שלמד בשנה ג׳ או ד' בחוג לפיזיותרפיה וסיעוד יחושב כחלק מה–100% שכר לימוד בהם חייב התלמיד) ובשנתו החמישית או השישית בחוג לפיזיותרפיה וסיעוד ירשם כתלמיד וישלם 10% משכר לימוד בתוספת התשלומים הנלווים בגין הגשת עבודת התיזה. סך הכל שכר לימוד במסלול המואץ עם כתיבת תיזה הינו 110%, זאת במידה ועמד בכל תנאיו האקדמיים של המסלול.
 5. במידה והתלמיד לא יעמוד בתנאים האקדמיים של המסלול המואץ, הוא יעבור למסלול לימודים רגיל וישלם כמקובל מינימום 200% שכר לימוד. במקרה כזה, יחושב שכר הלימוד בגין קורסי התואר השני שלמד בשנה ג׳ של התואר הראשון (או שנה ד' של התואר הראשון בחוג לפיזיותרפיה וסיעוד) כחלק מה–200% שכר לימוד לתואר שני.

ג. תואר שלישי

דוקטורנט מחוייב בכל שנה מהשנתיים הראשונות ללימודים — 40% שכר לימוד.

החל מהשנה השלישית — ועד גמר חובותיו לתואר — 10% שכר לימוד כל שנה.

ד. מסלול ישיר לדוקטורט

תלמיד במסלול הישיר לדוקטורט ישלם 100% שכר לימוד בכל אחת משתי שנות הלימוד הראשונות במסלול.

לאחר צבירה של 200% שכר לימוד יחויב ב–40% שכר לימוד בשנה השלישית ו40% שכר לימוד בשנת הלימודים הרביעית ללימודיו. במידה ויקבל אישור אקדמי להארכת לימודיו לצורך כתיבת עבודת הדוקטורט בשנת לימודיו החמישית ולאחר צבירה של 280% שכר לימוד יחויב ב–10% משכר לימוד.

ה. הכשרת מורים

 1. התוכנית הדו־שנתית:

כל שנה מהשנתיים הראשונות —50% שכר לימוד. החל מהשנה השלישית ואחרי תשלום 100% שכר לימוד לפחות — 2.5% משכר לימוד מלא עבור כל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא.

הערה: תלמיד ששעות/נקודות הלימוד שלו יחולקו 80% בשנה הראשונה ו 20% בשנה השניה — יחוייב בשכר לימוד באותו היקף.  

 1. התוכנית החד־שנתית:

 100% שכר לימוד בשנת הלימודים הראשונה. החל מהשנה השניה — 2.5% משכר לימוד מלא עבור כל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית בתוספת תקורת גרירת לימודים בשיעור 10% משכר לימוד מלא.

מינימום שכר לימוד להכשרת מורים — 100%.

תלמיד בתשפ"ג שהשלים את חובות השמיעה וטרם הגיש עבודות או כל חובה אחרת לצורך קבלת התעודה ישלם 10% משכר לימוד השנתי בתוספת תשלומים נלווים, כפי שמפורט מטה, אם לא יגישן עד תחילת שנת הלימודים תשפ"ד (15.10.2023) (גם אם קיבל אישור אקדמי לאיחור). תאריך הגשת עבודה שהוחזרה לתלמיד לתיקון (ללא ציון או עם ציון נכשל) לא יחשב כתאריך הגשת עבודה אחרונה. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל מועד הגשת מטלה אחרונה נדחה ל-31.01.2024.

תלמיד הלומד בשנה השלישית (במסלול דו-חוגי – שנה שלישית בשני החוגים אליהם רשום התלמיד) במקביל לתואר ראשון לימודי תעודת הוראה במסלול הדו-שנתי בחוגים הבאים: תעודת הוראה באזרחות, אמנות, אנגלית, ביולוגיה, גיאוגרפיה – אדם וסביבה, היסטוריה, לשון עברית, מוסיקה רב גילי, מקרא, ספרות, ערבית שפת אם, תיאטרון לתלמידי החוג למדעי הלמידה וההוראה; תעודת הוראה בפסיכולוגיה לתלמידי ייעוץ והתפתחות האדם ופסיכולוגיה; תעודת הוראה בחינוך מיוחד לתלמידי חינוך מיוחד (כולל לתמידי החוג ללקויות למידה) ייהנה מהנחה כדלקמן:

לימודי השנה הראשונה של לימודי תעודת ההוראה ללא תשלום שכר לימוד. לימודי השנה השנייה של לימודי תעודת ההוראה יהיו בהתאם לעלות שנה אחת בתכנית דו שנתית ללימודי תעודה, בתוספת תשלומים נלווים. תנאי להנחה של 50% שכר לימוד על לימודי תעודת ההוראה המשולבים בתואר ראשון הינו סיום לימודי התואר הראשון בזמן הסטנדרטי (3 או 3 וחצי שנים, בהתאם לתכנית) וסיום תעודת ההוראה בשנתיים.

נרשמים חדשים לתואר שני הלומדים במקביל לתואר השני לימודי תעודת הוראה במסלול הדו-שנתי בחוגים כאמור לעיל זכאים לפטור משכר לימוד עבור לימודי תעודת ההוראה. תנאי לפטור מלא של שכר לימוד על לימודי תעודת ההוראה המשולבים בתואר שני הינו סיום תואר שני בזמן הסטנדרטי (שנתיים או שלוש עם תזה, בהתאם לתכנית) וסיום תעודת הוראה בשנתיים.

סטודנט אשר לא יסיים את לימודיו כאמור, יהא עליו להחזיר את ההנחה בשכר לימוד.

סטודנט אשר יבטל לימודיו בתואר הראשון/השני ו/או יבטל לימודיו בתעודת ההוראה, בכל שלב שהוא, יחוייב מלבד על התואר הראשון/שני, גם על תעודת ההוראה ויהא עליו להחזיר את ההנחה בשכה"ל עבור תעודת ההוראה. וכל זאת בהתאם לתקנון ביטול לימודים.

ההנחה כפופה לחתימה על התחייבות הסטודנט בנוסח האמור בסעיף זה לעיל ובכפוף לאישור אקדמי של החוג הרלוונטי.

ו. לימודי אנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות 

קורסים באנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות חייבים בתשלום שכר לימוד נפרד.

קורס מתקדמים ב' הינו קורס הניתן ללא תשלום לתלמידי תואר ראשון ו/או תואר שני (למעט בסמסטר קיץ). יחד עם זאת, תלמיד שיירשם לקורס מתקדמים ב’ ולא ישלימו או שייכשל בו, יחויב בתשלום עבור כל רישום נוסף לקורס זה.

תלמיד לתואר ראשון ו/או שני הלומד בסמסטר א' ו/או ב' קורס באנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות בלבד ברמת מתקדמים ב', ישלם 10% משכר לימוד שנתי מלא עבור כל קורס.

תלמיד בתכנית קדם תואר ראשון הלומד בסמסטר א' ו/או ב' קורס באנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות ברמת מתקדמים ב' ישלם 10% משכר לימוד שנתי מלא עבור כל קורס.

הערה: במידה והאוניברסיטה תחליט לקיים קורסי קיץ באנגלית למטרות אקדמיות ובינלאומיות ייקבע תעריף מיוחד של שכר לימוד לקורסים אלה.

 

ז. חריגים

 1. ככלל, תלמיד משלם שכר לימוד בכל מסגרת לימודים לחוד, כגון: בצרוף של השלמות למיניהן ולימודים לתואר ולתעודה. השלמות משולמות לפי חשבון אחד ולימודי תואר ותעודה — לפי חשבון אחר. כך לגבי לימודי חשבונאות שנה ד׳ וכל צרוף שהוא, וכך לגבי כל הצרופים שאינם נזכרים בסעיפים אחרים בתקנון זה.
 2. תלמיד חשבונאות שנה ד׳ שלא סיים לימודיו, יחויב בשנת הלימודים תשפ"ד ב־5% משכר לימוד בסיסי לתואר ראשון לכל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית, בתוספת כל התשלומים הנלווים. החל משנת הלימודים תשפ"ה יחויב ב־5% משכר לימוד בסיסי לתואר מתקדם לכל נקודת זכות/שעה סמסטריאלית, בתוספת כל התשלומים הנלווים.
 3. תלמיד בתכניות הלימוד המיוחדות הבאות: לימודי תעודה בפסיכותרפיה ובהתנהגות קוגניטיבית והשלמות באקטואריה— ישלם שכר לימוד גבוה משכר לימוד רגיל לתואר.
 4. תלמיד תואר שני שמתקבל לשנת הלימודים השנייה על סמך לימודיו לתואר שני באוניברסיטה אחרתמשלם מינימום 100% שכר לימוד.
 5. תלמיד השלמות לחשבונאות משלם 5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית ולא יותר מ- 150% שכר לימוד בשנה, בתוספת כל התשלומים הנלווים.
 6. תלמיד לימודים מיוחדים שלא לתואר משלם 5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית.
 7. תלמיד בתכנית לימודים לקראת תואר ראשון משלם 2.5% משכר לימוד מלא לכל נקודת זכות.
 8. תלמיד הלומד השלמות לקראת הצגת מועמדות לתואר שני משלם 5% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית עד לתקרה של 100% שכר לימוד לשנה.
 9. תלמיד הלומד קורסי השלמה במקביל ללימודי התואר השני משלם 2.5% משכר לימוד מלא בגין כל שעה סמסטריאלית בקורסי ההשלמה.
 10. תלמיד לימודי מחקר מקדים משלם 2% משכר לימוד מלא לכל שעה סמסטריאלית ומינימום 10% משכר לימוד רגיל מלא.
 11. תלמידי החוגים לימודי המזרח התיכון והאסלאם חד חוגי, לימודי ישראל, גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, ציוויליזציות ימיות, ניהול משאבי טבע וסביבה ובתכנית הבינלאומית בקיימות (Global Green MBA) מחוייבים בשכר הלימוד שלהם גם בתשלום דמי סיורים. בחוגים כאמור, ישלמו התלמידים סך של 189 ₪ (צמוד למדד יולי 2023) באם לומדים בחוג אחד המחייב בסיורים לימודיים ובסך של 280 ₪ (צמוד למדד יולי 2023) באם לומדים שני חוגים המחייבים בסיורים לימודיים. 

הערות

 1. במידה והאוניברסיטה תחליט לקיים קורסי קיץ שאינם חלק מתכנית הלימודים הנורמטיבית של התלמיד כמו קורסי השלמות וקורסי אנגלית כשפה זרה, ייקבע תעריף מיוחד של שכר לימוד לקורסים אלה.
 2. שכר הלימוד צמוד למדד. אם האוניברסיטה תידרש לשלם מס ערך מוסף על ההצמדה וריבית הפיגורים, יחול המס הזה על התלמיד. 

 

תשלומים נוספים

להלן התשלומים הנלווים לשנת הלימודים תשפ"ד:

1. דמי אבטחה –  591 שקלים חדשים בהתאם למדד יוני 2023 וצמוד למדד יולי 2023.

החיוב עבור דמי אבטחה הינו סמסטריאלי.

תלמיד הרשום לסמסטר אחד בלבד יחויב ב-50% מדמי האבטחה קרי – 295.5 שקלים חדשים בהתאם למדד יוני 2023 וצמוד למדד יולי 2023.

תלמיד הרשום לשני סמסטרים או יותר, לרבות סמסטר קיץ, יחויב ב-100% מדמי האבטחה, קרי – 591 שקלים חדשים בהתאם למדד יוני 2023 וצמוד למדד יולי 2023.

הערה: עבור תלמיד הרשום לסמסטר אחד בלבד, יעודכן החיוב למחצית מדמי האבטחה במהלך השנה.

2. דמי רווחה –  447 שקלים חדשים בהתאם למדד יוני 2023 וצמוד למדד יולי 2023.

דמי רווחה הינו תשלום עבור שירותים לרווחת הסטודנט אשר ניתנים על ידי האוניברסיטה או על ידי אגודת הסטודנטים כמפורט להלן: סקרי איכות הוראה; שיעורי תגבור במגוון קורסים; ייצוג בוועדת משמעת; מאבקים למען הסטודנטים; זכאות להנחה בדמי מנוי למרכז הספורט של האוניברסיטה; זכאות לקבלת הנחה להופעות אומנים; זכאות להגשת בקשה למלגות בגין מעורבות חברתית; פריסת מיקרוגלים וקפה אמון; שירותי ייעוץ קריירה באמצעות דיקנאט הסטודנטים; מתן אפשרות לפרסום מודעות חינם באתר האינטרנט של אגודת הסטודנטים; זכאות להשתתף בהגרלת תוויות חניה בקמפוס; פרסום באתר האגודה מאגר מורי עזר ומתרגמים במחירים מוזלים; זכאות לנסיעה בשאטלים המופעלים על ידי האוניברסיטה.  שירותים הניתנים על ידי אגודת הסטודנטים הם על אחריות האגודה.

ניתן לוותר על תשלום זה במלואו עד ליום פתיחת שנת הלימודים תשפ"ד 15.10.2023 באתר המחלקה. לא ניתן יהיה לוותר על דמי הרווחה לאחר מועד זה. תלמיד שיבחר לא לשלם דמי רווחה לא יהיה זכאי לקבלת שירותי הרווחה כמפורט לעיל. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל ניתן לוותר על תשלום זה עד 31.12.2023.

בתכניות בהן מועד תחילת הלימודים אינו זהה לתאריך פתיחת השנה האקדמית (לימודים המתחילים בשנת הלימודים תשפ"ד בסימסטר ב' או קיץ), ניתן יהיה לוותר על תשלום זה עד ליום פתיחת סימסטר ב' 03.03.2024 או פתיחת סימסטר קיץ 07.07.2024, בהתאמה. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל ניתן לוותר על תשלום זה עד 14.04.2024 או 1.08.2024, בהתאמה.

יש להודיע על ויתור הרווחה לכל שנת לימודים בנפרד.

החיוב עבור דמי רווחה הינו שנתי ואינו תלוי במספר הסמסטרים הנלמדים באותה שנה.

3. תשלום לארגון הסטודנטים הארצי היציג –  10 שקלים חדשים (לתלמידי התואר הראשון והשני). חיוב זה הינו שנתי ואינו תלוי במספר הסמסטרים הנלמדים באותה שנה.

מועדי תשלום שכר הלימוד בשנת הלימודים תשפ"ד:

להלן המועדים לפרעון שכר לימוד תשפ"ד:

תשלום ראשון עד 14.09.2023

תשלום שני עד 14.11.2023

תשלום שלישי עד 14.12.2023

תשלום רביעי עד 14.02.2024

תשלום חמישי עד 14.03.2024

תשלום שישי עד 14.04.2024

בשל מלחמת חרבות ברזל החליטה האוניברסיטה על דחיית דרישות תשלום נובמבר ודצמבר 2023 למי ששילם את התשלום הראשון של שכר הלימוד לשנה"ל תשפ"ד. פריסת התשלומים לאחר התשלום הראשון תתחיל מ-14.01.2024 ועד 14.05.2024.

תלמידי תואר שני הרשומים לתכניות מיוחדות הנלמדות בשנה אחת ומחויבים ב-200% שכר לימוד, פריסת התשלומים לאחר התשלום הראשון תתחיל מ-14.01.2024 ועד 14.08.2024.

הערה: רישום ממוחשב באמצעות האינטרנט יתאפשר רק לאחר שהתלמיד ישלם את התשלום  הראשון.

הערה: איחור בתשלום מעבר למועדים הנקובים לעיל, יגרור חיוב בריבית פיגורים צמודה של 0.633% לחודש פיגור. גם איחור בתשלום אשר נובע מרישום מאוחר יגרור אחריו חיוב בריבית כמפורט לעיל.

תלמיד המחוייב בשכר לימוד בשיעור 100% ומעלה ישלם שכר לימוד ב־6 תשלומים. תלמיד המחוייב בשכר לימוד נמוך יותר ישלם בפחות תשלומים.

לדוגמא, תלמיד המחוייב בשכר לימוד בשיעור 50% משלם ב־3 תשלומים כדלקמן:

תשלום ראשון עד 14.09.2023– 25% משכר לימוד מלא

תשלום שני עד 14.11.2023– 15% משכר לימוד מלא

תשלום שלישי עד 14.12.2023– 10% משכר לימוד מלא

על התלמיד להירשם בתחילת השנה לכל הקורסים שעליו ללמוד באותה שנה, כולל רישום מלא לקורסי סמסטר ב׳ וקיץ (רישום זה הוא הקובע את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה לתשלומים).

תלמיד בעל מימון חלקי — יחוייב לשלם את החלק שלו בתחילת השנה.

שימו לב: תוספת קורסים בסמסטר ב׳ וקיץ, מעדכנת אוטומטית את שכר הלימוד השנתי ואת החלוקה השנתית לתשלומים רטרואקטיבית כולל חיובי הצמדות וריביות. 

אישורים

כל תלמיד רשאי להזמין עד 6 אישורים בשנה אקדמית ללא תשלום מתוך האישורים הבאים: אישור תלמיד, אישור ציונים, אישור גובה שכר לימוד, אישור מערכת שיעורים ואישור בחינות (מלבד אישור הבחינות המופק מפורטל הסטודנטים באינטרנט). עבור כל אישור נוסף מהאישורים הללו או כל אישור אחר יחוייב התלמיד ב–37 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2023.

קנסות

רישום לבחינות במועד ב'

על כל הסטודנטים המבקשים להיבחן במועד ב' חלה חובת רישום מוקדם למועד ב'.

סטודנט אשר יגיע לבחינה במועד ב' מבלי שנרשם מראש לא יוכל להשתתף בבחינה.

סטודנט  שנרשם למועד ב' ולא הגיע לבחינה יחוייב באמצעות חשבון שכר הלימוד שלו בקנס בגובה 39 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2023.

במקרים בהם סטודנט ניגש למועד א' וציוני מועד א' לא פורסמו עד מועד סגירת ההרשמה למועד ב' — לא יושת קנס על הסטודנט.

אי הופעה לבחינה במועד מיוחד

תלמיד שאושרה לו בחינה במועד חריג ולא הופיע לבחינה, מבלי להודיע על כך לפחות 5 ימים מראש, יוטל עליו קנס כספי בגובה 126 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2023.

אי הופעה לבחינה לסטודנטים הזכאים להקראה

תלמיד אשר זכאי להקראה בבחינה ולא הופיע לבחינה או לא ביטל רישום לבחינה עד 48 שעות לפני התקיימותה, יוטל עליו קנס כספי בגובה 155 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2023.

אי הגעה לסיורים

תלמיד אשר רשום לסיורים/קמפוסים/חפירות לימודיות ללא לינה ולא הודיע על ביטול השתתפותו לפחות 3 ימי עבודה לפני מועד הסיור/קמפוסים/חפירות ו/או תלמיד אשר רשום לסיורים/קמפוסים/חפירות לימודיות הכוללים לינה ולא הודיע על ביטול השתתפותו לפחות 10 ימי עבודה לפני מועד הסיור/קמפוסים/חפירות, יחוייב בקנס 104 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2023.

הקלדת מערכת באיחור

תלמיד אשר יקליד את מערכת השיעורים שלו לאחר פתיחת שנת הלימודים (15.10.2023 ואילך) ישלם דמי איחור בסך 143 שקלים חדשים צמוד למדד יולי 2023. הערה: בשל מלחמת חרבות ברזל תלמיד שיקליד מערכת לאחר 31.12.2023, יחויב בקנס כאמור לעיל. 

קנס עבור המחאה או הוראת קבע חוזרת

שילם תלמיד תשלום כלשהו מהתשלומים המצוינים לעיל בהמחאה או בהוראת קבע אשר חזרה בלא שנפרעה והאוניברסיטה חויבה בסכום ההמחאה/הוראת קבע — ישלם התלמיד, מיד, מלוא סכום ההוצאות בהן תישא האוניברסיטה כתוצאה מכך, על פי קביעתה, בתוספת קנס בסך 40 שקלים חדשים, צמוד למדד יולי 2023.

הנפקת תעודת תלמיד נוספת מכל סיבה שהיא תהיה כרוכה בתשלום של 30 ש״ח.

חברות באגודת הסטודנטים

תשלום דמי חברות באגודת הסטודנטים הינו תשלום רשות לאגודת הסטודנטים בגין שירותים הניתנים על ידה: שירות עורך דין — ייעוץ ומתן הצהרות, שירות רכז מס הכנסה, תגמולי מילואים וארנונה, סיוע במתן מלגות, הנחות במנזות האוניברסיטה, הנחות בקניית מקראות, שיעורי עזר וחוגים מסובסדים, הנחות והטבות, כניסה מוזלת ליום הסטודנט ולכל אירועי האגודה, ייצוג בוועדות משמעת, משלחות, ספורט ועוד.

תלמיד המבקש להיות חבר באגודת הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה חייב לחתום על הצהרה ברוח זו באגודת הסטודנטים.

חיוב דמי החברות ייעשה באמצעות חשבון שכר הלימוד.

סטודנט רשאי לבטל חברותו על ידי חתימה על טופס ויתור במזכירות האגודה עד לתאריך 01.11.2023.

בשנת הלימודים תשפ"ד דמי חברות באגודת הסטודנטים יעמדו על סך 252 שקלים חדשים.

ביטוח תאונות אישיות על ידי אגודת הסטודנטים

סטודנט המבקש להצטרף לביטוח תאונות אישיות, חייב לחתום על מסמכי ההצטרפות במשרדי אגודת הסטודנטים. בשנת הלימודים תשפ"ד יעמדו דמי הביטוח על סך 30 שקלים חדשים.

לפרטים נוספים ועיון בפוליסת הביטוח ניתן להגיע למשרדי האגודה.

חיוב בגין ביטוח תאונות אישיות ייעשה באמצעות חשבון שכר הלימוד.

תהליך תשלום שכר לימוד שנתי ואמצעי תשלום

תהליך תשלום ראשון ותשלום מראש כולל הנחה

בתחילת חודש אוגוסט 2023 יישלח דואר אלקטרוני לכל התלמידים והמועמדים, הצפויים ללמוד בשנת הלימודים הבאה ובו הודעה על התשלום הראשון, שהינו תשלום חובה לשנת הלימודים ותנאי להרכבת מערכת השיעורים.

תלמידים או מועמדים ששילמו את המקדמה, עליהם לשלם סכום השלמה לתשלום ראשון (שהינו ההפרש בין גובה התשלום הראשון לבין סכום המקדמה).

תלמיד לתואר ראשון או שני בלבד, יקבל בנוסף לשובר תשלום ראשון גם שובר תשלום מראש כולל הנחה שהינו תשלום רשות. תלמיד שישלם שכר לימוד מלא ( 100% שכר לימוד) מראש עד ה- 14.09.2023, יהיה זכאי להנחה בשיעור 2.5% משכר הלימוד השנתי הבסיסי המלא בלבד. הנחה זו תבוטל אם היקף הלימודים לתואר ראשון או שני בלבד יחייב בסופו של דבר שכר לימוד נמוך מ- 100%. כמו כן תבוטל ההנחה לתלמיד ממומן.

אמצעי תשלום:

1. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה) — בפורטל הסטודנטים באינטרנט.

הערה: כל תשלום בכרטיס אשראי בפורטל הסטודנטים  באינטרנט (לבעלי כרטיסי ויזה וישראכרט), הינו בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד וכרוך בתוספת דמי טיפול בגובה 0.76% מסכום התשלום

2. באמצעות השוברים — ניתן לשלם שובר בבנק הדואר בלבד. התשלום באמצעות השובר ייקלט תוך 5 ימי עסקים. השובר עם חותמת הדואר מהווה את הקבלה המקורית ויש לשמור עליו. לא ניתן להנפיק קבלה אחרת.

להנפקת שובר לתשלום ראשון או שובר מלא מראש לתשלום עד 14.09.2023 (שובר מלא מראש הכולל הנחה מתייחס לתלמידי תואר ראשון או שני בלבד, הלומדים בהיקף 100% שכר לימוד בלבד)  לחץ/י כאן.

אי הנפקת שובר מסיבה כלשהי אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר לא הנפיק שובר לתשלום, מתבקש ליצור קשר עם המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

אם ברצונך לקבל שובר לתשלום בבנק לאומי, פועלים או דיסקונט יש לפנות אל המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

3. באמצעות כספי הפיקדון הצבאי – ניתן לשלם כל שובר תשלום באמצעות כספי הפיקדון הצבאי כולל תשלום המקדמה.יש לוודא את גובה הפיקדון הצבאי העומד לרשותך.

יש לשלם את השובר באופן מקוון ב"אזור האישי" באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. להנחיות לחץ/י כאן. התשלום ייקלט תוך 10 ימי עסקים. להנפקת שובר לחץ/י כאן.

4. באמצעות הוראה לחיוב חשבון – ניתן לשלם בהוראה לחיוב חשבון החל מהתשלום השני בלבד.

יש להחתים את טופס ההרשאה בבנק ולשלוח למחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד אסמכתא על הוראה לחיוב חשבון עבור קוד מוסד 33669 בתחילת שנת הלימודים.

כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בפורטל בכרטיס אשראי או באמצעות שובר, גם תלמידים אשר מבקשים לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

תלמיד שכבר חתם על "הוראה לחיוב חשבון" בעבר – ההוראה תכנס שוב לתוקפה לאחר שישלם את התשלום הראשון לתשפ"ד.

תהליך תשלום שכר לימוד שנתי ואמצעי תשלום

החל מחודש אוקטובר 2023, יחושב שכר הלימוד של כל תלמיד שמערכת השיעורים שלו הוזנה למחשב (על פי כללי החישוב לתארים/תעודות השונים). חישוב זה יקבע גם את פריסת התשלומים ומועדי התשלום.

1. באמצעות כרטיס אשראי (ישראכרט וויזה) — בפורטל הסטודנטים באינטרנט בתשלום אחד או בתשלומי קרדיט בלבד ובתוספת דמי טיפול בגובה 0.76% מהתשלום.

2. תשלום באמצעות שוברים לתלמיד שלא בחר לשלם את שכר הלימוד השנתי מראש, תשלח הודעת תשלום בדואר האלקטרוני כ–10 ימים לפני כל מועד תשלום ובהתאם לתאריכים המפורטים לעיל. 

ניתן לשלם את השובר בבנק הדואר בלבד. התשלום באמצעות השובר ייקלט תוך 5 ימי עסקים.

השובר עם חותמת הדואר מהווה את הקבלה המקורית ויש לשמור עליו. לא ניתן להנפיק קבלה אחרת.

להנפקת שובר  לחץ/י כאן.

אי הנפקת שובר מסיבה כלשהי אינה פוטרת מתשלום במועד. תלמיד אשר לא הנפיק שובר לתשלום, מתבקש ליצור קשר עם המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

 אם ברצונך לקבל שובר לתשלום בבנק לאומי, פועלים או דיסקונט יש לפנות אל המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד.

3. באמצעות כספי הפיקדון הצבאי – ניתן לשלם כל שובר תשלום באמצעות כספי הפיקדון הצבאי כולל תשלום המקדמה.יש לוודא את גובה הפיקדון הצבאי העומד לרשותך.

יש לשלם את השובר באופן מקוון ב"אזור האישי" באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים. להנחיות לחץ/י כאן. התשלום ייקלט תוך 10 ימי עסקים. להנפקת שובר  לחץ/י כאן.

4. תשלום באמצעות הרשאה לחיוב חשבון — תלמיד המעוניין לשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון, יחתום על טופס ההרשאה, אותו ניתן להוריד מאתר המחלקה. יש להחתים את טופס ההרשאה בבנק ולהעבירו למחלקת שירותי תלמיד ושכר לימוד בהקדם האפשרי.

כל התלמידים חייבים לשלם את התשלום הראשון בבנק באמצעות שובר התשלום שנשלח אליהם או באמצעות כרטיס אשראי בפורטל. גם אלה אשר מבקשים לשלם את שכר הלימוד באמצעות הוראה לחיוב חשבון.

חשבון הבנק של תלמיד שמבקש לשלם את שכר הלימוד באמצעות הרשאה לחיוב חשבון יחוייב החל מהתשלום השני. 

5. הנחיות לבעלי פטור/מימון מאוניברסיטת חיפה ומאוניברסיטאות אחרות

— עובד אוניברסיטת חיפה, או בן משפחתו, הזכאי לפטור משכר לימוד בכפוף לנהלי האוניברסיטה, חייב להסדרי הפטור עד תחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מה – 31.08.2024.

— על תלמידים הזכאים לפטור משכר לימוד ממוסדות אחרים להשכלה גבוהה להמציא טופס פטור לשנת הלימודים תשפ"ג. את הטופס המקורי יש לשלוח למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד עד תחילת שנת הלימודים ולא יאוחר מה–31.08.2024.

מענק לחיילים משוחררים

תלמיד אשר עומד לזכותו מענק חיילים משוחררים ממשרד הביטחון, זכאי להשתמש בסכום המענק לתשלום שכר לימוד באוניברסיטה. תלמיד המעוניין לשלם את שכר הלימוד בכספי המענק, יפנה למחלקה לשירותי תלמיד ושכר לימוד, יודיע את גובה המענק המעודכן ויקבל שובר על כל סכום המענק, אך בשום מקרה לא בסכום הגבוה מסך כל שכר הלימוד שלו לאותה שנה.

את השובר יש לשלם באופן מקוון ב"אזור האישי" באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים (ההנחיות מפורטות באתר).

ניתן לשלם כל שובר לתשלום באמצעות כספי המענק כולל תשלום המקדמה על חשבון שכר הלימוד לתלמידים חדשים.

החזרים כספיים

במקרה בו תיווצר בחשבון שכר הלימוד יתרת זכות, תועבר היתרה לזכות חשבון שכר הלימוד של התלמיד בשנה העוקבת ותקוזז מהתשלום השני בו יחויב בגין אותה שנה.

תלמיד אשר יהיה מעוניין במקום האמור לעיל בקבלת החזר כספי, יוכל לפנות בכתב, טרם זיכוי חשבון שכר הלימוד, לדוא"ל המחלקה לשכר לימוד ושירותי תלמיד במקרה כזה, ההחזר יבוצע באמצעות זיכוי חשבון הבנק. על כן, על כל תלמיד להקפיד ולהזין בעצמו פרטי חשבון בנק בפורטל הסטודנטים.

עפ"י הנחיות משרד הביטחון, תשלומים ששולמו מכספי הפיקדון הצבאי, יוחזרו לפיקדון הצבאי באמצעות המחאה שיש להפקיד לחשבון הפיקדון.

תלמיד שסיים או הפסיק לימודיו וקיימת לטובתו יתר זכות, יזוכה ישירות לחשבון הבנק המעודכן במערכות האוניברסיטה.

יתרת הזכות בחשבון התלמיד נכונה למועד ההחזר, ואין בה כדי להעיד על גמר חשבון שכר-לימוד לשנת לימודים ו/או התואר.

לידיעתך, לפני ביצוע החזר כלשהו תיערך בדיקה מקיפה של נכונות חיובי שכר-הלימוד, ויבוצעו תיקונים בהתאם. ייתכנו שינויים ביתרות עקב תיקונים.

תקנון ביטול לימודים לתלמידי אקדמיה ולתלמידי מכינה לשנת הלימודים תשפ"ד

1. מועמד ללימודים באוניברסיטת חיפה המחליט לבטל את הרשמתו לאוניברסיטה, יודיע על כך בכתב (במייל) למחלקה להרשמה וקבלה: תואר ראשון: undergraduate@univ.haifa.ac.il תואר שני: : graduate@univ.haifa.ac.il מכינה: rdjanshvi@univ.haifa.ac.il.

2. תלמיד הלומד באוניברסיטת חיפה והמחליט להפסיק ללמוד בה יודיע על כך בכתב למחלקת שירותי תלמיד ושכ״ל שבאגף מנהל התלמידים (בדואר רשום/במייל:

AMT-Fee-Department@univ.haifa.ac.il/בפורטל הסטודנטים).

3. היום שבו תתקבל הודעת התלמיד באגף מנהל התלמידים ייחשב לו כיום הפסקת לימודיו או ביטול הרשמתו. הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בעל פה לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.

4. סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו ולא ערך תכנית לימודים יחויב במלוא התשלום הראשון.

5. סטודנט שלא הודיע על הפסקת לימודיו וערך תכנית לימודים יחויב במלוא שכר הלימוד שנקבע, בתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

6. תלמידים ומועמדים המבטלים את הרשמתם יישאו בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן:

 

ביטול הרשמה/הפסקת לימודים לתלמידי אקדמיה ומכינות (אוקטובר- יולי ומבח"ר) שהתחילו בסמסטר א' תשפ"ד

תאריך ההודעה

לא ערך תכנית לימודים

ערך תכנית לימודים

עד ל- 15.08.2023

החזר מלוא המקדמה

החזר מלוא המקדמה

מ- 16.08.2023 עד ה- 15.09.2023

החזר מחצית המקדמה ששולמה

חיוב במלוא המקדמה ששולמה

מ- 16.09.2023 עד ה- 26.11.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא התשלום הראשון

מ- 27.11.2023 עד ל- 25.12.2023

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 35% משכר הלימוד שנקבע, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

מ- 26.12.2023 עד ל- 16.01.2024

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 50% משכר הלימוד שנקבע, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

מ- 17.01.2024 עד ל- 19.03.2024

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 75% משכר הלימוד שנקבע, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

מה- 20.03.2024

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא שכר הלימוד שנקבע, בתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

הערה: תלמיד המבטל לימודיו בתום סמסטר א׳ — מינימום שכר הלימוד שיחויב בו לא יפחת ממכפלת סך הנקודות/שעות הרשומות לזכותו באחוז שכר לימוד לנקודה/שעה.

בשל מלחמת חרבות ברזל, תלמידים ומועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר א' תשפ"ד ומבטלים את הרשמתם יישאו בתשלום שכר לימוד כמפורט להלן:

עד ה-20.01.2024 כולל – חיוב במלוא התשלום הראשון;

מה-21.01.2024 עד ה-16.03.2024  – 50% משכר לימוד שנקבע בתוספת תשלומים נלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה מבין השניים;

מה-17.03.2024 עד ה-12.05.2024  – 75% משכר לימוד שנקבע בתוספת תשלומים נלווים, או במלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה בין השניים;

מה-13.05.2024 – חיוב במלוא שכר הלימוד שנקבע, בתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

 

מועמדים ותלמידים המתחילים לימודיהם בסמסטר ב׳ תשפ"ד והודיעו על הפסקת הלימודים יישאו בתשלום שכר לימוד, כולו או מקצתו, בהתאם לקביעת האוניברסיטה להלן:

תאריך ההודעה

לא ערך תכנית לימודים

ערך תכנית לימודים

עד ל- 04.02.2024

חיוב ב- 1000 ₪

חיוב ב- 1000 ₪

מ- 05.02.2024 עד ה- 03.03.2024

חיוב במחצית התשלום הראשון

חיוב במחצית התשלום הראשון

מ- 04.03.2024 עד ה- 30.03.2024

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא התשלום הראשון

מ- 31.03.2024 עד ה- 01.06.2024

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 50% משכר הלימוד שנקבע, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או מלוא התשלום הראשון, לפי הגבוה מבין השניים.

מ- 02.06.2024

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב ב- 100% שכר הלימוד שנקבע, בתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

 בשל מלחמת חרבות ברזל, תלמידים ומועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר ב' תשפ"ד ומבטלים את הרשמתם יישאו בתשלום שכר לימוד כמפורט להלן:

עד ה-17.03.2024 כולל – חיוב ב-1000 שקלים חדשים;

מה-18.03.2024 עד ה-14.04.2024  – חיוב במחצית התשלום הראשון;

מה-15.04.2024 עד ה-12.05.2024  – חיוב במלוא התשלום הראשון;

מה-13.05.2024 עד ה-09.06.2024  – חיוב ב-50% משכר הלימוד שנקבע, בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.;

מה-10.06.2024 – חיוב במלוא שכר הלימוד שנקבע, בתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

 

מועמדים ותלמידים המתחילים לימודיהם בסמסטר קיץ תשפ"ד והודיעו על הפסקת הלימודים יישאו בתשלום שכר לימוד, כולו או מקצתו, בהתאם לקביעת האוניברסיטה להלן:

תאריך ההודעה

לא ערך תכנית לימודים

ערך תכנית לימודים

עד ל- 07.07.2024

החזר מלוא התשלום הראשון

החזר מלוא התשלום הראשון

מ- 08.07.2024 עד ה- 21.07.2024

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא התשלום הראשון

מ- 22.07.2024

חיוב במלוא התשלום הראשון

חיוב במלוא שכר הלימוד שנקבע בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

בשל מלחמת חרבות ברזל, תלמידים ומועמדים המתחילים את לימודיהם בסמסטר קיץ תשפ"ד ומבטלים את הרשמתם יישאו בתשלום שכר לימוד כמפורט להלן:

עד ה-01.08.2024 כולל – החזר מלוא התשלום הראשון;

מה-02.08.2024 עד ה-15.08.2024  – חיוב במלוא התשלום הראשון;

מה-16.08.2024 – חיוב במלוא שכר הלימוד שנקבע, בתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

 

הפסקת לימודים של תלמיד תואר שלישי

1. תלמיד דוקטורט הרשום ללימודים ומפסיק את לימודיו ביוזמתו עד תום הסמסטר הראשון, ישלם לאוניברסיטה רק את התשלומים הנלווים.

2. תלמיד דוקטורט המפסיק את לימודיו ביוזמתו לאחר תום הסמסטר הראשון — ישלם לאוניברסיטה %50 משכר הלימוד השנתי שלו בתוספת כל התשלומים הנלווים.

3.תלמיד דוקטורט שהחל לימודיו בסמסטר ב׳ והפסיק במרוצת אותו סמסטר את לימודיו — ישלם רק את התשלומים הנלווים.

4. תלמיד דוקטורט המפסיק את לימודיו ביוזמתו (בין אם התחיל לימודיו בסמסטר א' ובין אם התחיל לימודיו בסמסטר ב') לאחר תום הסמסטר השני – יחויב ב 100% שכר הלימוד השנתי שלו בתוספת כל התשלומים הנלווים.

5. אם לימודיו של תלמיד דוקטורט הופסקו ע״י המוסד מסיבות אקדמיות — ישלם רק את התשלומים הנלווים.

תקנון הפסקת לימודים של מכינת מבח"ר גברים המתחילה בחודש ינואר – יפורסם בנפרד.

 

תקנון ביטול הרשמה/הפסקת לימודים למכינת  30 + כולל מכללת מבח"ר

תלמיד הלומד במכינת 30 + והמחליט להפסיק ללמוד בה יודיע על כך בכתב למחלקת שירותי תלמיד ושכ״ל שבאגף מנהל התלמידים בדואר רשום/במייל:

AMT-Fee-Department@univ.haifa.ac.il/בפורטל הסטודנטים).

היום שבו תתקבל הודעת התלמיד באגף מנהל התלמידים תיחשב לו כיום הפסקת לימודיו.

הודעה שנמסרה בטלפון ו/או בע״פ לא תחשב כקובעת לגבי הפסקת לימודים.

תלמידים המפסיקים את לימודיהם יישאו בתשלום שכר לימוד כולו או מקצתו בהתאם לקביעת האוניברסיטה כמפורט להלן:

מועד ההודעה

גובה החיוב

עד ליום תחילת הסמסטר הרשמי של שנה"ל כולל

לא מחוייב כלל

עד חודש מיום תחילת הסמסטר הרשמי של שנה"ל

חייב במלוא התשלום הראשון

מחודש ועד חודשיים מתחילת הסמסטר הרשמי של שנה"ל

חיוב ב- 75% משכ"ל המלא שנקבע בתוספת התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

לאחר חודשיים מתחילת הסמסטר הרשמי של שנה"ל

חיוב במלוא שכ"ל שנקבע בתוספת כל התשלומים הנלווים, או במלוא התשלום הראשון לפי הגבוה בין השניים.

תקנון ביטול הרשמה/הפסקת לימודים בתכניות השלמת קורסים של המכינה האוניברסיטאית

תלמיד אשר יודיע, בכל עת, על ביטול לימודים בתוכנית השלמת קורסים של  המכינה האוניברסיטאית יחויב במלוא שכר הלימוד לתכנית.

הפסקת לימודים עקב בעיות משמעת או סיבות אקדמיות

תלמיד אשר לימודיו הופסקו מסיבות אקדמיות או משמעתיות, הן בלימודי אקדמיה והן בלימודי מכינה, יחויב בתשלום שכר לימוד והתשלומים הנלווים עד ליום הפסקת לימודיו ובהתאם למועדים המצוינים לעיל.

הערות:

 • במקרה של ביטול חלקי או מלא של: מלגה ו/או מימון שכר לימוד על ידי צד שלישי ו/או פטור מכל סוג שהוא, שקיבל התלמיד הן בלימודי אקדמיה והן בלימודי מכינה – מתחייב התלמיד לשלם באופן מידי את יתרת חוב שכר הלימוד, אם וככל שייווצר.
 • תקנון שכר לימוד בכלל ותקנון ביטול הרשמה / הפסקת לימודים בפרט – חל גם על תלמידים שהינם עובדי האוניברסיטה וכן על בני משפחותיהם של עובדי אוניברסיטה.

 

מניעת שירותים

לא שילם תלמיד או תלמיד לשעבר חוב כלשהו לאוניברסיטה, תהיה האוניברסיטה רשאית למנוע ממנו שירותים כלשהם, לרבות שירותי ספריה, תעודות, אישורים, בחינות, שינוי קורסים ושירותים נוספים עד שיסולק חובו.

תשלומי ביטוח לאומי

 • כתלמיד הינך חייב בתשלום דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות בשיעור המינימלי שנקבע לגבי תלמיד במוסד להשכלה גבוהה.
 • דמי הביטוח ייגבו ממך באמצעות פנקסי תשלומים שישלחו אלייך בדואר, על ידי המוסד לביטוח לאומי.
 • התשלום ייעשה ארבע פעמים בשנה, בכל מועד בעבור שלושת החודשים שקדמו לו: 15 בינואר, 15 באפריל, 15 ביולי, 15 באוקטובר.
 • תלמיד שיעבוד בתקופת לימודיו יהיה פטור מתשלום דמי הביטוח ודמי ביטוח בריאות בהם יחוייב על פי פנקס התשלומים, בעד כל אחד מן החודשים בהם נוכו משכרו דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות.

לשם קבלת הפטור יחזיר התלמיד למוסד לביטוח לאומי את האישור הכלול בפנקס כשהוא ממולא וחתום על ידי מעסיקו.

 

יצירת קשר וקבלת קהל